Ετικέτες

Ανακοινώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τους Παιδικούς σταθμούς & ΚΔΑΠ μέσω Εσπα. Ξεκινούν τη Δευτέρα 19/7/2021 και ώρα 11:00 έως 03/8/2021 και ώρα 23:59 οι ηλεκτρονικές αιτήσεις στην ΕΕΤΑΑ.

Η ΕΕΤΑΑ προσκαλεί για υποβολή αιτήσεων τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους:

* Μητέρες βρεφών, προ -νηπίων και παιδιών, καθώς και μητέρες νηπίων, παιδιών,
εφήβων και ατόμων με αναπηρία

* Άτομα (γυναίκες και άντρες) στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η
επιμέλεια των παιδιών ή και άνδρες που βρίσκονται σε χηρεία

* Άτομα (γυναίκες και άνδρες), τα οποία έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες ή
ασκούν επιμέλεια του συμπαραστατούμενου με δικαστική απόφαση,

* Άτομα (γυναίκες και άνδρες), τα οποία είναι ανάδοχοι γονείς, με ενεργή αναδοχή στο
Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδόχων. που επιθυμούν να φιλοξενηθούν τα τέκνα τους /άτομα που έχουν την κηδεμονία, σε δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

Τα όποια δικαιολογητικά απαιτηθούν, θα αναρτώνται ηλεκτρονικά (upload) σε μορφή pdf.
Κάθε ενδιαφερόμενο άτομο για να συμμετάσχει, θα πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ την “Αίτηση Συμμετοχής”, στην εφαρμογή που θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr, «Ηλεκτρονική υποβολή των
αιτήσεων»), ακολουθώντας τις οδηγίες.

Καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των Αιτήσεων, ορίζεται η
3η/8/2021 και ώρα 23:59, βάσει του αποδεικτικού του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου που
θα δίνεται αυτόματα.

Με την υποβολή της Αίτησης , οι αιτούσες δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση όλων των όρων,
διαδικασιών και στοιχείων συμμετοχής, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα
Πρόσκληση και ιδίως το Άρθρο 10 που αναφέρεται στην προστασία των προσωπικών
δεδομένων και ότι τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα.

Οι Πίνακες (Προσωρινοί και Οριστικοί) των Αποτελεσμάτων θα αναρτηθούν στην
ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ: www.eetaa.gr,paidikoi.eetaa.gr

Οι ωφελούμενοι – κάτοχοι «αξιών τοποθέτησης» (voucher) θα ενημερωθούν και μέσω
SMS.

Δικαιούχοι – Προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στην παρούσα Πρόσκληση, έχουν:

α) οι εργαζόμενες στην Ελλάδα, που είναι μισθωτές πλήρους ή μερικής απασχόλησης,
αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή με εργόσημο ή άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης ή
αυτοαπασχολούμενες
β) οι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο.

Επισημαίνεται ότι τα άτομα στα οποία έχει παραχωρηθεί η επιμέλεια με δικαστική απόφαση
καθώς και οι δικαστικοί συμπαραστάτες που έχουν οριστεί με απόφαση σε ισχύ ή είναι
ανάδοχοι γονείς, πρέπει απαραιτήτως να ανήκουν σε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες.

Παιδικοί σταθμοί μέσω ΕΣΠΑ

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης στην παρούσα Πρόσκληση, οι τακτικοί και αορίστου
χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού) και των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α., οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση μόνο για τις κατηγορίες των θέσεων Β3 και Δ του Άρθρου 3 της παρούσας. Επισημαίνεται ότι δεν είναι δικαιούχοι της Δράσης οι συνταξιούχοι.

Οι αιτούσες που υποβάλλουν για τέκνο/ανάδοχο τέκνο/άτομο με αναπηρία για τις κατηγορίες θέσης Β3 και Δ, εξαιρούνται των προϋποθέσεων συμμετοχής: ύψος οικογενειακού εισοδήματος, κατάσταση απασχόλησης, εργασιακή σχέση.

Οι αιτούσες άτομα με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, εξαιρούνται μόνο ως
προς το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος.

Κατ’ εξαίρεση, οι αιτούσες που υποβάλλουν για τέκνο/ανάδοχο τέκνο με αναπηρία αλλά
επιθυμούν το τέκνο τους να τοποθετηθεί σε δομή Α2 ή Γ, δεν εξαιρούνται των
προϋποθέσεων συμμετοχής.

Θα πρέπει να επιλέξουν την κατηγορία δομής που επιθυμούν ανάλογα με την ηλικία του παιδιού και όπως περιγράφεται στο Άρθρο 3 της παρούσας, καθώς και να επισυνάψουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Κατηγορίες Δομών /Θέσεων που δύναται να συμμετέχουν

Οι θέσεις των Δομών που μπορούν να φιλοξενήσουν τέκνα/άτομα μεΑ ωφελούμενων,
δύνανται να είναι ή να ανήκουν σε φορείς του Άρθρο 5 της σχετικής ΚΥΑ και να
διακρίνονται, για τις ανάγκες της παρούσας Πρόσκλησης, στις ακόλουθες κατηγορίες:

Παιδιά, γεννηθέντα από 01/01/2017 μέχρι 31/12/2017 δεν μπορούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, καθώς εντάσσονται στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Δεν περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της παρούσας δράσης η παροχή υπηρεσιών από
Μονάδες Απασχόλησης Βρεφών ή/ και Νηπίων, Κέντρα Μελέτης, Φροντιστήρια, Κέντρα
Κατάρτισης, Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία.

Κριτήρια Αξιολόγησης και Μοριοδότηση

Μοριοδοτούνται, μόνο οι αιτούσες που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και έχουν υποβάλει οριστικοποιημένη αίτηση. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση οι αιτούσες δε θα βαθμολογούνται σε κανένα κριτήριο και θα απορρίπτονται.

Τα κριτήρια αξιολόγησης και μοριοδότησης για την επιλογή των ωφελούμενων αποτυπώνονται στον ακόλουθο Πίνακα:

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) μέσω ΕΣΠΑ

Σε περίπτωση ισοβαθμιών, προηγείται η υποψήφια που έχει συγκεντρώσει περισσότερα μόρια στο πρώτο κριτήριο κι αν αυτά συμπίπτουν, η/ο υποψήφια/ος ωφελούμενη/ος στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής.

Αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, προηγείται η υποψήφια ωφελούμενη με τον μεγαλύτερο αριθμό που δημιουργείται από την αναδιάταξη των ψηφίων του ΑΦΜ με την εξής σειρά ψηφίων το 9ο, 7ο, 1ο, 4ο, 3ο, 6ο, 8ο, 5ο και 2ο ψηφίο αυτού. Ο αριθμός αυτός, είναι μοναδικός για κάθε υποψήφια ωφελούμενη και έτσι δεν προκύπτουν ισοβαθμίες.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Πολλά από τα στοιχεία που απαιτούνται θα αντληθούν αυτόματα, από διεπαφές με
Πληροφοριακά Συστήματα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Διαδικασία Επιλογής Ωφελούμενων – Αποτελέσματα

Η διαδικασία επιλογής ωφελούμενων διεξάγεται από τις Επιτροπές του Άρθρου 14 της σχετικής Κ.Υ.Α., και πραγματοποιείται βάσει συστήματος μοριοδότησης μέχρις εξαντλήσεως
του προϋπολογισμού του Προγράμματος.

Συγκεκριμένα, η διαδικασία επιλογής ωφελούμενων περιλαμβάνει:

Α) Έλεγχο των «Αιτήσεων Συμμετοχής»

Έλεγχος των δεδομένων που προκύπτουν από τις διεπαφές καθώς και των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών αρχείων pdf, που έχουν υποβληθεί μαζί με την αίτηση, μέσω της εφαρμογής «Ηλεκτρονική υποβολή των Αιτήσεων ».

Οι αιτήσεις, οι οποίες δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής της
παρούσας πρόσκλησης, απορρίπτονται. Οι απορριφθείσες, καθώς και η αιτιολογία
απόρριψης εκάστης θα αναγράφονται σε σχετικό πίνακα.

Β) Μοριοδότηση – κατάταξη των αιτούντων

Η μοριοδότηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τα κριτήρια, τα οποία αντιστοιχούν σε μόρια και κατάταξή τους με σειρά προτεραιότητας έναντι των υπολοίπων υποψηφιοτήτων.

Γ) Κατάρτιση Προσωρινών Πινάκων

Με την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των αιτήσεων, καταρτίζονται οι Προσωρινοί Πίνακες Αιτούντων με πλήρη και ελλιπή αίτηση – δικαιολογητικά, ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα και ο Πίνακας Απορριφθέντων. Οι αιτούσες, θα μπορούν να δουν σε αυτούς το προσωρινό αποτέλεσμα της αίτησής τους με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της ΓΓΠΣΔΔ (κωδικοί taxisnet).

Οι προαναφερόμενοι Πίνακες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α «Προσωρινά
Αποτελέσματα»), στις 09/8/2021.

Ειδικά για τις ωφελούμενες μητέρες εργαζόμενες/αυτοαπασχολούμενες των Δομών Α1,
Α2, Β1 και Β2 της παρούσας, που μετά την εφαρμογή των κριτηρίων μοριοδότησης
παραμένουν επιλέξιμες, πλην αποκλείονται της «αξίας τοποθέτησης» λόγω εξαντλήσεως
του διαθέσιμου για τις υπόψη Δομές προϋπολογισμού της Δράσης, είναι δυνατό, να
συμπεριληφθούν στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
«Οικονομική Στήριξη Οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας», υπό τους όρους του
Προγράμματος αυτού.

Δ) Διαδικασία – Υποβολή – Εξέταση ενστάσεων

Ενστάσεις επί των Προσωρινών Πινάκων Αιτούντων με πλήρη και ελλιπή αίτηση δικαιολογητικά και επί των Πινάκων Απορριφθέντων μπορούν να υποβληθούν ΜΟΝΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στην εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ («Ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων» βάσει του «Εντύπου της Ένστασης», με την επισύναψη όλων των συμπληρωματικών
δικαιολογητικών σε αρχείο pdf, από τις 10- 12/8/2021 και μέχρι τις 23:59.

Στην ένσταση θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ο λόγος για τον οποίο αυτή υποβάλλεται και
να συνοδεύεται από το/τα απαιτούμενο/α δικαιολογητικό/ά σε μορφή pdf. Ενστάσεις ασαφείς ή υποβολή δικαιολογητικών χωρίς έντυπο ηλεκτρονικής ένστασης, που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο χωρίς την προαναφερόμενη διαδικασία ή μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, απορρίπτονται και δεν γίνονται αποδεκτές.

Ε) Κατάρτιση Οριστικών Πινάκων

Οι Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης των ωφελούμενων ανά Περιφέρεια/Περιφερειακή Ενότητα, καταρτίζονται μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων και αναγράφουν κωδικοποιημένα τα στοιχεία της ωφελούμενης, του παιδιού/ών καθώς και τον αριθμό της
«Αξίας τοποθέτησης» (Voucher). Παράλληλα από το Πληροφοριακό Σύστημα της
ΕΕΤΑΑ , θα εκτυπώνεται «η αξία τοποθέτησης» (Voucher) για κάθε παιδί.

Οι αιτούσες θα μπορούν να δουν το οριστικό αποτέλεσμα της αίτησής τους στην
ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ: (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr, «Οριστικά αποτελέσματα»),
στις 13/8/2021.

Οι αιτούσες θα θεωρείται ότι έλαβαν γνώση αυτών, με μόνη την ανάρτηση των σχετικών
πινάκων εκ μέρους της ΕΕΤΑΑ. Μετά την τελική επιλογή, η ΕΕΤΑΑ Α.Ε. χορηγεί «αξία τοποθέτησης» (voucher) σε κάθε ωφελούμενη με βάση τη μοριοδότηση και μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Η ωφελούμενη οφείλει να γνωρίζει με την παρούσα, ότι η «αξία τοποθέτησης» είναι
αυστηρά προσωπική, δεν μεταβιβάζεται, δεν πωλείται, δεν εξαργυρώνεται. Σε περίπτωση
που διαπιστωθεί η παραβίαση των προαναφερόμενων, η αξία τοποθέτησης ακυρώνεται και η
κάτοχός της παύει να είναι ωφελούμενη του προγράμματος.

Ετήσια όρια δαπάνης ανά κατηγορία θέσης

Τα ετήσια όρια δαπάνης σε Ευρώ που θα καταβάλλονται από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε., ανά κατηγορία
Δομής (Α, Β, Γ, Δ) και ανά κατηγορία θέσης αυτών (Α1, Α2, Β1, Β2, Β3, Γ, Δ), που θα
καλυφθούν και για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως περιγράφονται κατωτέρω
είναι:

Η «αξία τοποθέτησης» (voucher), με μέγιστη διάρκεια ισχύος 11 μήνες, καλύπτει όλες τις
υπηρεσίες που οι Δομές των ανωτέρω σημείων Α. έως Δ. είναι υποχρεωμένες να παρέχουν κατ’ ελάχιστο, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την ίδρυση και λειτουργία τους, λαμβάνοντας υπόψη και τα προβλεπόμενα στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) υπ.αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157 (ΦΕΚ Β΄4898/1.11.2018).

Ειδικότερα, η «αξία τοποθέτησης» (voucher) καλύπτει για:

α. τις κατηγορίες Δομών/θέσεων Α1, Α2, Β1, Β2, για οκτώ (8) ωρών ημερήσια
λειτουργία, πλην της μετακίνησης.
β. τις κατηγορίες Δομών/θέσεων Β3, Δ, για οκτώ (8) ωρών ημερήσια λειτουργία,
συμπεριλαμβανομένης της σίτισης και της μετακίνησης, η παροχή των οποίων είναι
υποχρεωτική στο πλαίσιο της παρούσας.
γ. στην κατηγορία Δομής/ Θέσης Γ, για κάθε βάρδια τουλάχιστον τεσσάρων (4) ωρών.

Εφόσον, το ωράριο που προβλέπεται στην άδεια της Δομής είναι μικρότερο των προαναφερθέντων κατά περίπτωση ωραρίων λειτουργίας ή η δομή λειτουργεί λιγότερες ώρες από αυτές που προβλέπονται στην άδεια της, προσαρμόζεται αναλόγως το ποσό του
voucher ανά εξυπηρετούμενο παιδί (για παράδειγμα, για Κ.Δ.Α.Π. βάρδιας δύο ωρών, βάσει
αδείας, το ανώτατο όριο δαπάνης θα αντιστοιχεί στα 2/4 της 4ωρης βάρδιας και στα 6/8
6άωρης λειτουργίας) και εφαρμόζεται κατά την πληρωμή του Φορέα/Δομής.

Ο Φορέας/Δομή δε δύναται να προβεί σε είσπραξη τροφείων ή άλλης μορφής διδάκτρων ή
οποιουδήποτε αντιτίμου από τις ωφελούμενες για την παροχή των υπηρεσιών που καλύπτει η «αξία τοποθέτησης» (voucher).

Είναι προαιρετικές και δεν καλύπτονται από την «Αξία τοποθέτησης» (voucher) για τις κατηγορίες δομών Σταθμών – Θέσεων Α1-Β1, Α2-Β2:

 • Οι υπηρεσίες μετακίνησης, εφόσον τις επιλέξουν οι ωφελούμενες. H εν λόγω εξαίρεση δεν ισχύει για την κατηγορία δομής Β3, όπου η μετακίνηση συμπεριλαμβάνεται στην αξία του voucher
 • Τυχόν άλλες ειδικές υπηρεσίες – δραστηριότητες που παρέχονται από τους Σταθμούς (όπως μουσικοκινητική αγωγή, μουσική, χορός, κολύμβηση, μπαλέτο, αθλητικές δραστηριότητες, εικαστικά, θεατρικό παιχνίδι, παρακολούθηση ξενόγλωσσων μαθημάτων, επισκέψεις σε μουσεία, παρακολούθηση θεατρικών ή άλλων παραστάσεων, εκδηλώσεων, εκπαιδευτικές εκδρομές κ.ά.), που δεν αφορούν στη βασική απασχόληση – διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Εφόσον τις επιλέξουν οι ωφελούμενες, θα επιβαρύνουν οικονομικά τις ίδιες.
 • Οι ενοικιάσεις/ αγορά στολών ή ενοικιάσεις χώρων ή αιθουσών ή θεάτρων για τις σχολικές παραστάσεις που πραγματοποιούνται τα Χριστούγεννα, στις Εθνικές Επετείους ή/και πριν τις καλοκαιρινές διακοπές.
 • Η παροχή υπηρεσιών μέσω τηλεκπαίδευσης δεν αντικαθιστά τη διά ζώσης παροχή υπηρεσιών προς τα ωφελούμενα άτομα. Ισχύει για όλες τις κατηγορίες δομών.

Σε περίπτωση μη τήρησης όλων των ανωτέρω, ο φορέας θεωρείται ότι δεν ικανοποιεί τους όρους του προγράμματος/δράσης και ότι δεν υλοποιεί ορθά το φυσικό αντικείμενο αυτής.

Διαδικασία – Υποχρεώσεις Ωφελούμενων

Διαδικασία εγγραφής

Οι ωφελούμενες διατηρούν το δικαίωμα ενεργοποίησης του voucher καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος, όποτε και εάν αυτό συμβεί πλην των δύο (2) τελευταίων μηνών, δηλαδή του Ιουνίου και του Ιουλίου 2022, με τελευταία ημερομηνία ενεργοποίησης voucher την 1η
εργάσιμη ημέρα του Μαΐου 2022.

Οι ωφελούμενες για την εγγραφή οφείλουν:

α. Να επιδείξουν στη δομή της επιλογής τους την «Αξία Τοποθέτησης» (voucher) που
έχουν λάβει, ώστε να εγγραφούν.

β. Να υπογράψουν τη Σύμβαση με το Φορέα/Δομή και την Εξουσιοδότηση προς την
ΕΕΤΑΑ προκειμένου να διενεργεί τις πληρωμές προς το Φορέα για λογαριασμό τους. Τα
έντυπα σύμβασης και εξουσιοδότησης είναι τυποποιημένα και παρέχονται μέσα από την
εφαρμογή του Π.Σ. της ΕΕΤΑΑ.

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία εγγραφής, υπογραφής Σύμβασης και Εξουσιοδότησης γίνεται
πάντα μέχρι και την 1η εργάσιμη κάθε μήνα με εξαίρεση το μήνα Σεπτέμβριο, όπου η
διαδικασία αυτή θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι και την 10η.9.2021.

Σε περίπτωση εγγραφής από τις 11.9.2021 και μετά, η ενεργοποίηση γίνεται
από την πρώτη εργάσιμη του επόμενου μήνα.

γ. Να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το Απογραφικό Δελτίο Εισόδου από
την 1η ημέρα παροχής των υπηρεσιών, μέσω της «Ειδικής εφαρμογής για τα απογραφικά δελτία Εισόδου-Εξόδου» (ιστοσελίδα ΕΕΤΑΑ), με τη χρήση των κωδικών taxisnet.

Σε περίπτωση μη υποβολής του Απογραφικού Δελτίου Εισόδου, μετά την εγγραφή και
την παρέλευση των 40 ημερών, το voucher της ωφελούμενης δύναται να ακυρωθεί.

δ. Να εκτυπώσουν το έντυπο παρουσίας με το γραμμωτό κώδικα (barcode) για
αποκλειστική χρήση από την ωφελούμενη. Το barcode είναι μοναδικό για κάθε ωφελούμενη και το εν λόγω έντυπο εκτυπώνεται μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών, από τον ιστότοπο του Προγράμματος (ιστοσελίδα ΕΕΤΑΑ), όπου εκτυπώνεται και η αξία τοποθέτησης. (βλ. Εγχειρίδιο Ι. Οδηγίες προς ωφελούμενες)

Διαδικασία παρακολούθησης

Οι ωφελούμενες υποχρεούνται:

α. Να πιστοποιούν κατά την είσοδο και την έξοδο του τέκνου/ανάδοχου τέκνου/ατόμου
με αναπηρία από τη δομή την ημερήσια παρουσία του, χρησιμοποιώντας το έντυπο με το
barcode, σαρώνοντας το, στην ειδική εφαρμογή που θα διαθέτει ο φορέας.

β. Να προσκομίζουν στη Δομή, σε περίπτωση απουσίας του τέκνου τους/ανάδοχου
τέκνου/ατόμου με αναπηρία περισσότερων των πέντε (5) συνεχόμενων ημερών, Υπεύθυνη
Δήλωσή τους ή ιατρικό πιστοποιητικό ή άλλο ανάλογο έγγραφο στο οποίο θα αιτιολογείται
η απουσία.

γ. Να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το Απογραφικό Δελτίο Εξόδου την τελευταία ημέρα
παροχής των υπηρεσιών ή κατά την οριστική αποχώρησή τους από το Πρόγραμμα,
όποτε κι αν αυτό συμβεί, μέσα από την «Ειδική εφαρμογή για τα απογραφικά δελτία
Εισόδου-Εξόδου».

Επισημαίνουμε ότι, στις περιπτώσεις:

1. Αλλαγής Δομής: Οι ωφελούμενες μπορούν να αλλάζουν Φορέα/ Δομή, με τον οποίο είχαν
υπογράψει αρχικά σύμβαση ύστερα από αιτιολόγηση (σύμφωνα με το Άρθρο 10 της
σχετικής Κ.Υ.Α.). Απαιτείται η υποβολή σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσής τους προς τη δομή
και η ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος τους στην ειδική εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ άμεσα,
ώστε να ενεργοποιηθεί το voucher την 1η εργάσιμη του επόμενου μήνα. Η διαγραφή
πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της ΕΕΤΑΑ. Επισημαίνεται ότι σε
περίπτωση αλλαγής δομής, κρίνεται απαραίτητη η εκτύπωση εκ νέου του εντύπου
παρουσίας με το νέο γραμμωτό κώδικα (barcode).

2. Αλλαγής ηλικιακής κατηγορίας από Α1 σε Α2 ή από Β1 σε Β2: Οι ωφελούμενες που
δεν έχουν ενεργοποιήσει voucher λόγω έλλειψης θέσης στη συγκεκριμένη κατηγορία δομής
Α1,Β1 , μπορούν να το ενεργοποιήσουν για πρώτη φορά σε άλλη κατηγορία θέσης
Α2,Β2 (από 2,5 έως 4 ετών). Στην περίπτωση αυτή, αναπροσαρμόζεται αντιστοίχως η
αξία του voucher. (βλ. Εγχειρίδιο Ι. Οδηγίες προς ωφελούμενες)

3. Αλλαγής Περιφέρειας: Οι ωφελούμενες μπορούν να αλλάζουν Περιφέρεια ύστερα από
υποβολή αιτήματος στην ειδική εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ. Το voucher ενεργοποιείται από την
1η εργάσιμη του επόμενου μήνα. Στην περίπτωση αλλαγής Περιφέρειας, είναι απαραίτητη
η υποβολή του Απογραφικού Δελτίου Εξόδου αλλά και η υποβολή εκ νέου του Απογραφικού Δελτίου Εισόδου με την εγγραφή του τέκνου στο νέο Φορέα/Δομή.

Διαδικασία – Οδηγίες προς τις ωφελούμενες

1.Διαδικασία υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» – Όροι συμμετοχής

Για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα, απαιτείται η εισαγωγή στην εφαρμογή «Ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων» (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr, «Ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων») που θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ κατά την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων.

Η εισαγωγή στην εφαρμογή θα πραγματοποιείται με τους κωδικούς taxisnet, αποκλειστικά της αιτούσας, προκειμένου για την ταυτοποίηση των διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

Η χρήση των κωδικών taxisnet, θα απαιτείται για την πρόσβαση σε όλες τις ειδικές
εφαρμογές του Π.Σ. της ΕΕΤΑΑ που αφορούν στην παρούσα πρόσκληση, όπως υποβολή
ένστασης, πίνακες αποτελεσμάτων, λήψη voucher, λήψη barcode κ.ά.

Ειδικότερα:

 • Κάθε ενδιαφερόμενη μπορεί να υποβάλει μια (1) και μοναδική αίτηση που ν΄ αφορά
  στο σύνολο των τέκνων της.
 • Στην περίπτωση που η αιτούσα είναι έγγαμη ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης,
  απαιτείται επίσης και η συναίνεση του ετέρου μέλους, για τη χρήση των οικονομικών
  του στοιχείων στον υπολογισμό του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος. Η συναίνεση του ετέρου μέλους γίνεται μέσω της ίδιας εφαρμογής «Ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων» με τη χρήση των δικών του κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ (κωδικοί taxisnet).

Επισημαίνεται ότι:

 • Τα απαιτούμενα στοιχεία θα τα αντλήσει η ΕΕΤΑΑ από Πληροφοριακά Συστήματα της Δημόσιας Διοίκησης (Μητρώο Πολιτών, Α.Α.Δ.Ε., ΕΡΓΑΝΗ, Ο.Α.Ε.Δ., Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. κ.λπ.) μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
 • Στην περίπτωση που η άντληση των στοιχείων μέσω των διεπαφών δεν καταστεί δυνατή (π.χ. λόγω μη ταυτοποίησης) ή διαφωνίας της αιτούσας με τα επιστρεφόμενα – αναγραφόμενα στοιχεία, η αιτούσα θα πρέπει να υποβάλλει μέσω της εφαρμογής στο αντίστοιχο πεδίο, το απαιτούμενο δικαιολογητικό, με τη διαδικασία της επισύναψης αρχείου pdf (upload).
 • Δεν εξετάζονται αιτήσεις που είναι ελλιπείς ή που δεν έχουν υποβληθεί μέσω της ειδικής εφαρμογής «Ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων» της ΕΕΤΑΑ.

2.Διαδικασία εγγραφής

Σε περίπτωση αλλαγής ηλικιακής κατηγορίας Α1,Β1 σε Α2,Β2 όπου το voucher δεν έχει ενεργοποιηθεί, μπορεί η ωφελούμενη να το ενεργοποιήσει για πρώτη φορά σε άλλη κατηγορία θέσης Α2,Β2 (από 2,5 έως 4 ετών).

Προϋποθέσεις για την αλλαγή είναι:

 • Να έχει υποβληθεί το αίτημα στην Ειδική Εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ, μέχρι την 25η ημέρα κάθε μήνα, ώστε να ενεργοποιηθεί το voucher την 1η εργάσιμη του επόμενου μήνα.
 • Το παιδί να συμπληρώνει τους 30 μήνες έως και την 1η εργάσιμη του επόμενου μήνα (ημέρα εγγραφής). Στην περίπτωση αυτή, αναπροσαρμόζεται αντιστοίχως η αξία του voucher.

Σε περίπτωση αλλαγής Περιφέρειας, προϋπόθεση για την αλλαγή ΜΗ ενεργοποιημένων voucher είναι να έχει υποβληθεί αίτημα στην Ειδική Εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ, μέχρι την 25η ημέρα κάθε μήνα, ώστε να ενεργοποιηθεί το voucher έως την 1η εργάσιμη του επόμενου μήνα.

Προϋπόθεση για την αλλαγή Περιφέρειας, ενεργοποιημένων voucher είναι:

 • Να έχει υποβληθεί έγκαιρα η διαγραφή από τον προηγούμενο Φορέα.
 • Να έχει υποβληθεί το Απογραφικό Δελτίο Εξόδου.
 • Να έχει υποβληθεί το αίτημα στην Ειδική Εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ.

Όλες οι αλλαγές πραγματοποιούνται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της ΕΕΤΑΑ και μέχρι και την 1η εργάσιμη ημέρα του Μαΐου 2022. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση αλλαγής δομής, κρίνεται απαραίτητη η εκτύπωση εκ νέου του Ειδικού Εντύπου Καταγραφής Παρουσίας (σε χαρτώα μορφή) με το νέο γραμμωτό κώδικα (barcode).

3.Διαδικασία – Ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής ημερήσιας παρουσίας

Σύμφωνα με το νέο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής της ημερήσιας παρουσίας, η ωφελούμενη θα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με το Ειδικό Έντυπο Καταγραφής Παρουσίας. Η δυνατότητα εκτύπωσης του Ειδικού Εντύπου Καταγραφής Παρουσίας, ενεργοποιείται μόνο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής του τέκνου/ανάδοχου τέκνου/ατόμου με αναπηρία που περιλαμβάνει υποχρεωτικά την υπογραφή και ανάρτηση της σύμβασης και της εξουσιοδότησης στο Π.Σ. της ΕΕΤΑΑ.

Το εν λόγω Έντυπο θα φέρει ειδικό κωδικό εκτυπωμένο σε μορφή γραμμωτού κώδικα
(barcode) για αποκλειστική χρήση από την ωφελούμενη, το οποίο θα σαρώνεται ανέπαφα
από την συσκευή κινητού τηλεφώνου του στελέχους που έχει οριστεί από το Φορέα/Δομή,
κατά την προσέλευση και αποχώρηση του τέκνου/ανάδοχου τέκνου/ατόμου με αναπηρία.

Οι εν λόγω παρουσίες που έχουν καταχωρηθεί από το Φορέα/Δομή, προκειμένου να
θεωρηθούν έγκυρες και να συμπεριληφθούν στις Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Παραστατικών του Φορέα, θα πρέπει να επιβεβαιωθούν ενεργά από τις ωφελούμενες.

Για τον σκοπό αυτό, την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα (δηλαδή του μήνα που έπεται αυτού
κατά τον οποίο παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες), η ωφελούμενη θα λαμβάνει σχετική ενημέρωση, μέσω μηνύματος SMS ή/και e-mail που θα αναφέρει τις ημερομηνίες των προς επιβεβαίωση παρουσιών και θα παρέχει τη δυνατότητα επιβεβαίωσης με δύο εναλλακτικούς τρόπους:

α. Εφόσον η ωφελούμενη έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο (είτε μέσω του κινητού τηλεφώνου,
είτε μέσω Η/Υ), η επιβεβαίωση θα μπορεί να γίνεται με το πάτημα σχετικού συνδέσμου
που θα υπάρχει στο οικείο sms/e-mail.

β. Σε αντίθετη περίπτωση, στο οικείο sms/e-mail, θα αναφέρεται ειδικός κωδικός αριθμός
προκαθορισμένης διάρκειας ισχύος (OTP), τον οποίο η ωφελούμενη θα μπορεί να διαβιβάσει (π.χ. τηλεφωνικά) στο αρμόδιο στέλεχος της Δομής, προκειμένου ο τελευταίος να τον εισάγει στο Π.Σ. και να επιβεβαιώσει τις παρουσίες. Επισημαίνεται ότι κάθε παρουσία που έχει εισαχθεί από τον Φορέα/Δομή και δεν έχει επιβεβαιωθεί μέσω της προαναφερθείσας διαδικασίας μέχρι την 5η ημέρα του μήνα που έπεται αυτού κατά τον οποίο παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες, θα θεωρείται αυτομάτως άκυρη και δεν θα λαμβάνεται υπόψη κατά την κατάρτιση των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Παραστατικών.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι ο γραμμωτός κώδικας (barcode) που εμφανίζεται πάνω στο
Ειδικό Έντυπο Καταγραφής Παρουσίας είναι αυστηρά προσωπικός και η ωφελούμενη έχει
την ευθύνη διατήρησης της εμπιστευτικότητάς του.

4.Διαδικασία παρακολούθησης

Οι ωφελούμενες οφείλουν, τόσο κατά την εγγραφή όσο και κατά τη διάρκεια της σχολικής
περιόδου, να μην αποκρύπτουν την κατάσταση υγείας του/των παιδιού/ιών της, ώστε να μη
δημιουργείται πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία της Δομής, που το/τα φιλοξενεί.
Σε περίπτωση οριστικής αποχώρησης από το πρόγραμμα, απαιτείται ηλεκτρονική
υποβολή:

α) σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσής προς τη Δομή/Φορέα
β) αιτήματος στην Ειδική Εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ
γ) συμπληρωμένου Απογραφικού Δελτίου Εξόδου.

Η ωφελούμενη καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους θα λαμβάνει γνώση για σημαντικές ενημερώσεις που την αφορούν μέσω sms και email.