Ετικέτες

Οδηγίες προς τις ωφελούμενες – Η Διαδικασία

1.Διαδικασία υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» – Όροι συμμετοχής

Οδηγίες προς τις ωφελούμενες: Για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα, απαιτείται η εισαγωγή στην εφαρμογή «Ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων» (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr, «Ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων») που θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ κατά την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων.

Η εισαγωγή στην εφαρμογή θα πραγματοποιείται με τους κωδικούς taxisnet, αποκλειστικά της αιτούσας, προκειμένου για την ταυτοποίηση των διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

Η χρήση των κωδικών taxisnet, θα απαιτείται για την πρόσβαση σε όλες τις ειδικές
εφαρμογές του Π.Σ. της ΕΕΤΑΑ που αφορούν στην παρούσα πρόσκληση, όπως υποβολή
ένστασης, πίνακες αποτελεσμάτων, λήψη voucher, λήψη barcode κ.ά.

Ειδικότερα:

 • Κάθε ωφελούμενη μπορεί να υποβάλει μια (1) και μοναδική αίτηση που ν΄ αφορά
  στο σύνολο των τέκνων της.
 • Στην περίπτωση που η αιτούσα είναι έγγαμη ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης,
  απαιτείται επίσης και η συναίνεση του ετέρου μέλους, για τη χρήση των οικονομικών
  του στοιχείων στον υπολογισμό του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος. Η συναίνεση του ετέρου μέλους γίνεται μέσω της ίδιας εφαρμογής «Ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων» με τη χρήση των δικών του κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ (κωδικοί taxisnet).

Επισημαίνεται ότι:

 • Τα απαιτούμενα στοιχεία θα τα αντλήσει η ΕΕΤΑΑ από Πληροφοριακά Συστήματα της Δημόσιας Διοίκησης (Μητρώο Πολιτών, Α.Α.Δ.Ε., ΕΡΓΑΝΗ, Ο.Α.Ε.Δ., Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. κ.λπ.) μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
 • Στην περίπτωση που η άντληση των στοιχείων μέσω των διεπαφών δεν καταστεί δυνατή (π.χ. λόγω μη ταυτοποίησης) ή διαφωνίας της αιτούσας με τα επιστρεφόμενα – αναγραφόμενα στοιχεία, η αιτούσα θα πρέπει να υποβάλλει μέσω της εφαρμογής στο αντίστοιχο πεδίο, το απαιτούμενο δικαιολογητικό, με τη διαδικασία της επισύναψης αρχείου pdf (upload).
 • Δεν εξετάζονται αιτήσεις που είναι ελλιπείς ή που δεν έχουν υποβληθεί μέσω της ειδικής εφαρμογής «Ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων» της ΕΕΤΑΑ.

2.Διαδικασία εγγραφής για τις ωφελούμενες

Σε περίπτωση αλλαγής ηλικιακής κατηγορίας Α1,Β1 σε Α2,Β2 όπου το voucher δεν έχει ενεργοποιηθεί, μπορεί η ωφελούμενη να το ενεργοποιήσει για πρώτη φορά σε άλλη κατηγορία θέσης Α2,Β2 (από 2,5 έως 4 ετών).

Προϋποθέσεις για την αλλαγή είναι:

 • Να έχει υποβληθεί το αίτημα στην Ειδική Εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ, μέχρι την 25η ημέρα κάθε μήνα, ώστε να ενεργοποιηθεί το voucher την 1η εργάσιμη του επόμενου μήνα.
 • Το παιδί να συμπληρώνει τους 30 μήνες έως και την 1η εργάσιμη του επόμενου μήνα (ημέρα εγγραφής). Στην περίπτωση αυτή, αναπροσαρμόζεται αντιστοίχως η αξία του voucher.

Σε περίπτωση αλλαγής Περιφέρειας, προϋπόθεση για την αλλαγή ΜΗ ενεργοποιημένων voucher είναι να έχει υποβληθεί αίτημα στην Ειδική Εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ, μέχρι την 25η ημέρα κάθε μήνα, ώστε να ενεργοποιηθεί το voucher έως την 1η εργάσιμη του επόμενου μήνα.

Προϋπόθεση για την αλλαγή Περιφέρειας, ενεργοποιημένων voucher είναι:

 • Να έχει υποβληθεί έγκαιρα η διαγραφή από τον προηγούμενο Φορέα.
 • Να έχει υποβληθεί το Απογραφικό Δελτίο Εξόδου.
 • Να έχει υποβληθεί το αίτημα στην Ειδική Εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ.

Όλες οι αλλαγές πραγματοποιούνται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της ΕΕΤΑΑ και μέχρι και την 1η εργάσιμη ημέρα του Μαΐου 2022. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση αλλαγής δομής, κρίνεται απαραίτητη η εκτύπωση εκ νέου του Ειδικού Εντύπου Καταγραφής Παρουσίας (σε χαρτώα μορφή) με το νέο γραμμωτό κώδικα (barcode).

3.Διαδικασία – Ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής ημερήσιας παρουσίας

Σύμφωνα με το νέο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής της ημερήσιας παρουσίας, η ωφελούμενη θα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με το Ειδικό Έντυπο Καταγραφής Παρουσίας. Η δυνατότητα εκτύπωσης του Ειδικού Εντύπου Καταγραφής Παρουσίας, ενεργοποιείται μόνο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής του τέκνου/ανάδοχου τέκνου/ατόμου με αναπηρία που περιλαμβάνει υποχρεωτικά την υπογραφή και ανάρτηση της σύμβασης και της εξουσιοδότησης στο Π.Σ. της ΕΕΤΑΑ.

Το εν λόγω Έντυπο θα φέρει ειδικό κωδικό εκτυπωμένο σε μορφή γραμμωτού κώδικα
(barcode) για αποκλειστική χρήση από την ωφελούμενη, το οποίο θα σαρώνεται ανέπαφα
από την συσκευή κινητού τηλεφώνου του στελέχους που έχει οριστεί από το Φορέα/Δομή,
κατά την προσέλευση και αποχώρηση του τέκνου/ανάδοχου τέκνου/ατόμου με αναπηρία.

Οι εν λόγω παρουσίες που έχουν καταχωρηθεί από το Φορέα/Δομή, προκειμένου να
θεωρηθούν έγκυρες και να συμπεριληφθούν στις Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Παραστατικών του Φορέα, θα πρέπει να επιβεβαιωθούν ενεργά από τις ωφελούμενες.

Για τον σκοπό αυτό, την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα (δηλαδή του μήνα που έπεται αυτού
κατά τον οποίο παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες), η ωφελούμενη θα λαμβάνει σχετική ενημέρωση, μέσω μηνύματος SMS ή/και e-mail που θα αναφέρει τις ημερομηνίες των προς επιβεβαίωση παρουσιών και θα παρέχει τη δυνατότητα επιβεβαίωσης με δύο εναλλακτικούς τρόπους:

α. Εφόσον η ωφελούμενη έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο (είτε μέσω του κινητού τηλεφώνου,
είτε μέσω Η/Υ), η επιβεβαίωση θα μπορεί να γίνεται με το πάτημα σχετικού συνδέσμου
που θα υπάρχει στο οικείο sms/e-mail.

β. Σε αντίθετη περίπτωση, στο οικείο sms/e-mail, θα αναφέρεται ειδικός κωδικός αριθμός
προκαθορισμένης διάρκειας ισχύος (OTP), τον οποίο η ωφελούμενη θα μπορεί να διαβιβάσει (π.χ. τηλεφωνικά) στο αρμόδιο στέλεχος της Δομής, προκειμένου ο τελευταίος να τον εισάγει στο Π.Σ. και να επιβεβαιώσει τις παρουσίες. Επισημαίνεται ότι κάθε παρουσία που έχει εισαχθεί από τον Φορέα/Δομή και δεν έχει επιβεβαιωθεί μέσω της προαναφερθείσας διαδικασίας μέχρι την 5η ημέρα του μήνα που έπεται αυτού κατά τον οποίο παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες, θα θεωρείται αυτομάτως άκυρη και δεν θα λαμβάνεται υπόψη κατά την κατάρτιση των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Παραστατικών.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι ο γραμμωτός κώδικας (barcode) που εμφανίζεται πάνω στο
Ειδικό Έντυπο Καταγραφής Παρουσίας είναι αυστηρά προσωπικός και η ωφελούμενη έχει
την ευθύνη διατήρησης της εμπιστευτικότητάς του.

4.Διαδικασία παρακολούθησης

Οι ωφελούμενες οφείλουν, τόσο κατά την εγγραφή όσο και κατά τη διάρκεια της σχολικής
περιόδου, να μην αποκρύπτουν την κατάσταση υγείας του/των παιδιού/ιών της, ώστε να μη
δημιουργείται πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία της Δομής, που το/τα φιλοξενεί.
Σε περίπτωση οριστικής αποχώρησης από το πρόγραμμα, απαιτείται ηλεκτρονική
υποβολή:

α) σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσής προς τη Δομή/Φορέα
β) αιτήματος στην Ειδική Εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ
γ) συμπληρωμένου Απογραφικού Δελτίου Εξόδου.

Η ωφελούμενη καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους θα λαμβάνει γνώση για σημαντικές ενημερώσεις που την αφορούν μέσω sms και email.

Παιδικοί σταθμοί & ΚΔΑΠ μέσω Εσπα | Διαδικασία υποβολής αιτήσεων