Ετικέτες

Παιδικοί σταθμοί και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ΚΔΑΠ μέσω ΕΣΠΑ ξεκινούν οι αιτήσεις της ΕΕΤΑΑ. Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ που αφορά τις μητέρες του ιδιωτικού τομέα που επιθυμούν μέσω των voucher να έχουν πρόσβαση σε παιδικούς σταθμούς της χώρας.

Αναμένεται από την ΕΕΤΑΑ και η πρόσκληση για την έναρξη των αιτήσεων.

Στόχος της δράσης ΕΣΠΑ ΕΕΤΑΑ

Η δράση στοχεύει:

(α) στην αύξηση και διατήρηση της απασχόλησης των ωφελούμενων γυναικών από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, σε θέσεις εργασίας με ισότιμους όρους, ώστε μέσα από την ουσιαστική διευκόλυνσή τους, να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς κι αντικρουόμενους ρόλους τους, όπως αυτός της οικογενειακής μέριμνας και της παιδικής προστασίας,

(β) στην ουσιαστική στήριξη των ωφελούμενων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβασή τους στην εργασία, μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας
και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία,

(γ) στην διασφάλιση της ισότιμης και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβασης ευάλωτων παιδιών και παιδιών σε ανάγκη, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, σε ποιοτικές υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης (Child Guarantee).

Αντικείμενο και επιλέξιμες ενέργειες της δράσης

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή στις ωφελούμενες, θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία σε αντίστοιχες Δομές Φορέων.

Οι ωφελούμενες επιλέγουν θέση σε Δομή αντίστοιχη εκείνης για την οποία έλαβαν «αξία τοποθέτησης» (voucher).

Ειδικότερα:

Επιλέξιμες ενέργειες είναι:
α) η παροχή θέσεων φροντίδας βρεφών από 2 μηνών έως 2,5 ετών και νηπίων από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο, σε Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς αντίστοιχα,
β) η παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών βρεφικής και προσχολικής ηλικίας από 8 μηνών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση και παιδιών με
αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών, όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας,
γ) η παροχή θέσεων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών από 5 έως 12 ετών και παιδιών με ελαφράς μορφής κινητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες, σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.),
δ) η παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών, εφήβων και ατόμων με κάθε είδους κινητική, νοητική, αναπτυξιακή ή αισθητηριακή αναπηρία, σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ.) όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Τα ανωτέρω όρια ηλικίας θα εναρμονίζονται με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Αναζήτησε Παιδικούς σταθμούς με ΕΣΠΑ εδώ

Η «αξία τοποθέτησης» (voucher) καλύπτει όλες τις υπηρεσίες που οι Δομές των ανωτέρω σημείων (α) έως (δ) είναι υποχρεωμένες να παρέχουν κατ’ ελάχιστο, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την ίδρυση και λειτουργία τους, ήτοι το εκάστοτε ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που αφορά στην ίδρυση και λειτουργία

 • Βρεφικών, Βρεφονηπιακών, Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας,
 • Παιδικών Σταθμών,
 • Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)
 • και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ.),

Η δράση υλοποιείται μέσα από ετήσιο κύκλο πρόσκλησης που αντιστοιχεί σε ένα σχολικό έτος, μέγιστης διάρκειας 11 μηνών, δηλαδή από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 έως την 31η Ιουλίου του 2022, όση και η μέγιστη διάρκεια ισχύος της «αξίας τοποθέτησης» για τις ωφελούμενες που θα επιλεγούν.

Ωφελούμενα άτομα

Ωφελούμενες της δράσης είναι:

Μητέρες βρεφών, προ-νηπίων και παιδιών, καθώς και μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία,

Άτομα (γυναίκες και άνδρες), στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια παιδιών ή και άνδρες που βρίσκονται σε χηρεία.

Άτομα (γυναίκες και άνδρες), τα οποία έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες ή ασκούν επιμέλεια του συμπαραστατούμενου με δικαστική απόφαση ή είναι ανάδοχοι γονείς με ενεργή αναδοχή στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών.

Οι ωφελούμενες της δράσης θα πρέπει να είναι:

 • εργαζόμενες (μισθωτές, αυτοαπασχολούμενες), ή
 • άνεργες, οι οποίες διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο.

Ο τρόπος με τον οποίο βεβαιώνεται η εργασία ή η ανεργία, προσδιορίζεται στην Πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α.Α.Ε. προς τις δυνητικά ωφελούμενες.

Από όλες τις ως άνω κατηγορίες εξαιρούνται οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και υπάλληλοι, οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού) και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση μόνο για τις κατηγορίες των θέσεων Β3 και Δ του άρθρου 5 της παρούσας.

Το σύνολο των ωφελούμενων που δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για τις κατηγορίες των θέσεων Β3 και Δ του άρθρου 5, εξαιρούνται των περιορισμών αναφορικά με το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος, την κατάσταση απασχόλησης ή/και εργασιακής σχέσης και οικογενειακής κατάστασης.

Αναζήτησε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης εδώ

Επίσης, εξαιρούνται των περιορισμών αναφορικά μόνο ως προς το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος, όπως αυτό προσδιορίζεται στην Πρόσκληση, οι αιτούσες ΑμεΑ (με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%), που είναι μισθωτές πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου, αυτοαπασχολούμενες εργαζόμενες με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ή ορισμένου χρόνου είτε οι εργαζόμενες με εργόσημο ή με άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης, που αιτούνται για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς ή και παιδικούς σταθμούς (Κατηγορία θέσης Α1, Α2, Β1, Β2) και ΚΔΑΠ.

Σε περίπτωση κατά την οποία, μια αιτούσα επιθυμεί να εντάξει το παιδί της, το οποίο έχει σωματικές, πνευματικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες, σε δομή που αντιστοιχεί στις κατηγορίες θέσης Α2 ή Γ (παιδικός σταθμός ή Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών), τότε απαιτείται αφενός η προσκόμιση έγγραφης Υπεύθυνης Δήλωσης του νόμιμου εκπροσώπου του Φορέα/Δομής περί αποδοχής του παιδιού και αφετέρου γνωμάτευση ιατρού, ότι αυτό είναι ωφέλιμο για το παιδί και ότι έχει τη δυνατότητα ένταξης σε πλαίσιο λειτουργίας του παιδικού σταθμού ή Κ.Δ.Α.Π. Για την αιτούσα, ισχύουν τα ίδια κριτήρια συμμετοχής, που ισχύουν για τις μητέρες της αντίστοιχης κατηγορίας θέσης Α2 ή  Γ.Δομές 1.

Τα ανωτέρω ωφελούμενα άτομα των παρ. 1 και 2, κατανέμονται στις θέσεις που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ ή των ΠΕΠ, σύμφωνα με την κατάταξή τους ως προς το όριο της φτώχειας, όπως αυτό προσδιορίζεται από τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για κάθε κατηγορία νοικοκυριού και αναφέρεται στην πρόσκληση προσκλήσεις που θα εκδώσει η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Δομές – Φορείς

Δομές παροχής υπηρεσιών φροντίδας, φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών ή/και ατόμων μεΑ, οι οποίες λειτουργούν νομίμως, δύνανται να είναι μόνο:

 • Βρεφικοί, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί.
 • Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας (Β.Σ.Ο.Φ).
 • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.).
 • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ.).

Ειδικότερα, για τις ανάγκες της παρούσας, οι Δομές διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Κατηγορίες Δομών

Τα ανωτέρω όρια ηλικίας, όλων των κατηγοριών δομών, θα εναρμονίζονται με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Ο αριθμός των θέσεων που προσφέρουν οι Δομές, δεν μπορεί να υπερβαίνει το σύνολο της δυναμικότητάς τους. Προς το σκοπό αυτό οι Δομές υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση
της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Δεν περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της παρούσας δράσης:

Η παροχή υπηρεσιών από Μονάδες Απασχόλησης Βρεφών ή/ και Παιδιών για λίγες ώρες (έως 4 ώρες) χωρίς παροχή φαγητού, Κέντρα μελέτης, Φροντιστήρια, Κέντρα Κατάρτισης, Αθλητικούς Συλλόγους και σωματεία.

Η παροχή υπηρεσιών μέσω τηλεκπαίδευσης δεν αντικαθιστά τη διά ζώσης παροχή υπηρεσιών προς τα ωφελούμενα άτομα και ισχύει για όλες τις κατηγορίες
δομών.

Όλες οι κατηγορίες των δομών παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις εγκαταστάσεις τους και δεν μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες που δεν περιγράφονται από το θεσμικό πλαίσιο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους.

Επίσης, δε δύνανται να εξαργυρώνουν voucher σε τρίτους ή να λειτουργούν ως φροντιστήρια μαθημάτων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή φροντιστήρια διδασκαλίας ξένων γλωσσών με στόχο την πιστοποίηση του επιπέδου επάρκειας των γνώσεων των παιδιών. Η δε λειτουργία τους δε δύνανται να ταυτίζεται με αυτή των αθλητικών σωματείων κ.λπ.

Οι φορείς με δομές της κατηγορίας Α1 ή Β1 (βρεφικοί σταθμοί) οφείλουν να εγγράφουν βρέφη από την ηλικία (μήνες) που αναφέρεται στην άδειά τους ή από τον κανονισμό λειτουργίας των σταθμών εφόσον πρόκειται για δημοτικούς σταθμούς.

Σε άλλη περίπτωση η εγγραφή δε θα θεωρείται έγκυρη.

Για τους συστεγαζόμενους παιδικούς σταθμούς με νηπιαγωγεία θα πρέπει ο υπεύθυνος φορέας/ δομή να υποβάλει στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Υ/Δ από την οποία να προκύπτει η δυναμικότητα που έχει ο παιδικός σταθμός αφαιρουμένης της δυναμικότητας του νηπιαγωγείου καθώς και ότι τηρούν όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται στην περ. β του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ22/οικ.11828/293/2017 (Β΄ 1157), όπως ισχύει για την χωριστή παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Στην περίπτωση κατά την οποία τα ανωτέρω δεν τηρηθούν από Δομή/Δομές, τότε διακόπτεται η ενεργοποίηση όλων των αξιών τοποθέτησης, πραγματοποιείται άρση
της χρηματοδότησης τους έως τη λήξη της περιόδου και ανακτώνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα τα ποσά που έχουν δοθεί έως το χρονικό σημείο άρσης της χρηματοδότησης, για την χρονική περίοδο μη τήρησης των εν λόγω όρων και προϋποθέσεων.

Οι Φορείς θα πρέπει να απασχολούν το προσωπικό που προβλέπεται από το αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο, βάσει του συνολικού αριθμού των εγγεγραμμένων σε αυτές παιδιών [εντός και εκτός ΕΣΠΑ] και μέχρι του ορίου της προβλεπόμενης δυναμικότητας κάθε δομής καθόλη την διάρκεια παρέμβασης της Δράσης.

Επιπλέον θα πρέπει να μεριμνούν για την κάλυψη των θέσεων προσωπικού της δομής ώστε να διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών προς τα παιδιά, σύμφωνα με το πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους.

Οι Δομές της παρ. 1 δύνανται να είναι ή να ανήκουν στους παρακάτω φορείς:

 • Δήμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου αυτών
 • Επιχειρήσεις του ιδιωτικού δικαίου ή Εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 741 του Αστικού Κώδικα
 • Άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, που νομίμως έχουν τη δυνατότητα παροχής αυτών των υπηρεσιών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για φιλοξενία τέκνων ωφελούμενων της δράσης είναι η ένταξη του φορέα/δομής στο Μητρώο Φορέων/Δομών της δράσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το δικαιούχο Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ.

Οι Δομές της παρ. 1 οφείλουν να διαθέτουν καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία το σύνολο του εξοπλισμού ΤΠΕ που απαιτείται για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής παρακολούθησης της παρουσίας των εξυπηρετούμενων ατόμων, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην Πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Ετήσια Όρια Δαπάνης

Τα ετήσια όρια δαπάνης σε ευρώ, που θα καταβάλλονται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. ανά κατηγορία Δομής (Α, Β, Γ, Δ) και ανά κατηγορία θέσης αυτών (Α1, Α2, Β1, Β2, Β3, Γ, Δ), που θα καλυφθούν και για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών, συμφώνως προς την παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας, είναι:

Ετήσια όρια δαπάνης

Επισημαίνεται ότι, τα ανωτέρω ποσά αφορούν:
α. Στις κατηγορίες Δομών/θέσεων Α1, Α2, Β1, Β2 που, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησής τους, το ωράριο λειτουργίας τους είναι οκτώ (8) ώρες ημερησίως, και καλύπτουν το συνολικό κόστος των κατ’ ελάχιστο παρεχόμενων υπηρεσιών και σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της κάθε Δομής, πλην της μετακίνησης.
β. Στην κατηγορία Δομής/ Θέσης Β3 που, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησής της, το ωράριο λειτουργίας της είναι οκτώ (8) ώρες ημερησίως και καλύπτουν το συνολικό κόστος των κατ’ ελάχιστο παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που
διέπει τη λειτουργία της κάθε Δομής, συμπεριλαμβανομένης της σίτισης και της μετακίνησης.
γ. Στην κατηγορία Δομής/ Θέσης Γ που, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησής της και όπως αναφέρονται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας αυτής, καλύπτουν το συνολικό κόστος των κατ’ ελάχιστο παρεχόμενων υπηρεσιών για την κάθε βάρδια τουλάχιστον
τεσσάρων (4) ωρών.
δ. Στην κατηγορία Δομής/ Θέσης Δ που, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησής της, το ωράριο λειτουργίας της είναι οκτώ (8) ώρες ημερησίως ,και οι υπηρεσίες θα πρέπει να καλύπτουν το συνολικό κόστος των κατ’ ελάχιστο παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με το
θεσμικό πλαίσιο που διέπει την ίδρυση και λειτουργία αυτής, συμπεριλαμβανομένης της σίτισης και της μετακίνησης, η παροχή των οποίων είναι υποχρεωτική στο πλαίσιο της παρούσας.

Ως εκ τούτου, ο Φορέας/Δομή δε δύναται να προβεί σε είσπραξη τροφείων ή άλλης μορφής διδάκτρων ή οποιουδήποτε αντιτίμου από τις ωφελούμενες για την παροχή των υπηρεσιών που καλύπτει η «αξία τοποθέτησης» (voucher).

Εφόσον, το ωράριο που προβλέπεται στην άδεια της Δομής είναι μικρότερο των προαναφερθέντων κατά περίπτωση ωραρίων λειτουργίας, ή η δομή λειτουργεί λιγότερες ώρες από αυτές που προβλέπονται στην άδειά της προσαρμόζεται αναλόγως το ποσό, ανά εξυπηρετούμενο παιδί (για παράδειγμα, για ΚΔΑΠ βάρδιας δύο ωρών, βάσει αδείας, το ανώτατο όριο δαπάνης θα αντιστοιχεί στα 2/4 της 4ωρης βάρδιας) και εφαρμόζεται κατά την
πληρωμή του φορέα/δομής.

Σε περίπτωση, κατά την οποία η ωφελούμενη λάβει voucher, το οποίο δεν ενεργοποίησε, λόγω έλλειψης θέσης στη συγκεκριμένη κατηγορία δομής στην οποία ανήκει ηλικιακά το παιδί, μπορεί να το ενεργοποιήσει για πρώτη φορά σε άλλη κατηγορία θέσης της ίδιας κατηγορίας δομής (από Α1, Β1 σε Α2, Β2, αντίστοιχα) καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς μέχρι την 1η εργάσιμη έκαστου μήνα, εκτός των δύο (2) τελευταίων μηνών Ιουνίου και Ιουλίου 2022, αντίστοιχη προς την εν τω μεταξύ σημειωθείσα μεταβολή της ηλικίας του παιδιού.

Στην περίπτωση αυτή, αναπροσαρμόζεται αντιστοίχως η αξία του voucher.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ωφελούμενων

Για την επιλογή των ωφελούμενων εκδίδεται Πρόσκληση/σεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Ε.Ε.Τ.Α.Α., Α.Ε., βάσει της/των οποίας/ων καλούνται οι ενδιαφερόμενες να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής. Στην κάθε Πρόσκληση περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο
τα κατωτέρω:

 • οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια επιλογής και η μοριοδότηση ανά κριτήριο των δυνητικών ωφελούμενων
 • η αίτηση συμμετοχής και κατάλογος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
 • η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών
 • η διαδικασία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων
 • ο τρόπος ρύθμισης των περιπτώσεων ισοβαθμιών, και κάθε άλλη λεπτομέρεια που κριθεί αναγκαία.

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. από τις ενδιαφερόμενες, σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στην οικεία Πρόσκληση.

Η υποβολή των αιτήσεων και των αντίστοιχων, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών (με την
επισύναψη αρχείων pdf) θα γίνεται μόνο μέσω της «ειδικής εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων».

Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνεται με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αποκλειστικά της αιτούσας.

Ο τρόπος και η διαδικασία υποβολής και ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης, καθώς και οι τεχνικές λεπτομέρειες για την άντληση ή την επαλήθευση των απαιτούμενων στοιχείων, προκειμένου να ελεγχθεί η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής ή /και να καταταγούν οι υποβληθείσες αιτήσεις κατά τη σειρά μοριοδότησης του άρθρου 8 της παρούσας, θα περιγραφούν στην οικεία Πρόσκληση.

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. διασυνδέεται με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ για την αξιοποίηση των κατάλληλων διαδικτυακών υπηρεσιών και την άντληση στοιχείων και απαιτούμενων δικαιολογητικών των αιτούντων ενδεικτικά από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, του ΟΑΕΔ, του Μητρώου Πολιτών, ΕΡΓΑΝΗ, της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ κ.λπ., τηρώντας τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Κριτήρια και Μοριοδότηση – Διαδικασία Επιλογής Ωφελούμενων

Τα κριτήρια επιλογής αφορούν:
α. Στο οικογενειακό εισόδημα. Λαμβάνεται υπόψη και υπολογίζεται το εισόδημα και των δύο (2) μερών/συζύγων, καθώς και το εισόδημα των εξυπηρετούμενων ατόμων, εφόσον υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση.

Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, που θα λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη της αιτούσας στην παρούσα δράση, θα προκύπτει από την πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό του Σημείωμα) του Υπουργείου Οικονομικών του φορολογικού έτους 2020 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1.1.2020 – 31.12.2020).

Η μη υποβολή φορολογικής δήλωσης της αιτούσας καθώς και του ετέρου μέλους σε περίπτωση ξεχωριστής φορολογικής δήλωσης για το 2020, συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης.

β. Στην κατάσταση απασχόλησης και την εργασιακή σχέση.
γ. Στην οικογενειακή κατάσταση.

 1. Η διαδικασία επιλογής των ωφελούμενων από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., διεξάγεται από Επιτροπές και πραγματοποιείται βάσει του συστήματος μοριοδότησης, μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της πράξης, όπως αυτό προσδιορίζεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
 2. Το σύστημα επιλογής βασίζεται στον καθορισμό των απαραίτητων δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στη βαθμολόγηση και κατάταξη των ενδιαφερόμενων βάσει
  του συστήματος μοριοδότησης.
 3. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων, όπως αυτά θα εξειδικευθούν στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
 4. Κριτήρια επιλογής και σύστημα μοριοδότησης. Τα κριτήρια μοριοδότησης για την επιλογή των ωφελούμενων θα ισχύσουν, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής.
  Για το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα, τα μόρια που θα δοθούν υπολογίζονται βάσει του τύπου:

Όπου:
Το Ε, δηλώνει το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα και των δύο συζύγων /μερών καθώς και των εξυπηρετούμενων ατόμων εφόσον υπάρχουν (όπως αποτυπώνεται στο πεδίο Δ.1. ΕΚΚ.) καθώς και τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά και Π αντιστοιχεί στο ποσό των 500€ για κάθε παιδί, που εντάσσεται στα ηλικιακά όρια του άρθρου 5 της παρούσας (έως την ηλικία των 12 ετών). Η ανωτέρω τιμή του Π, δηλαδή των 500 €, ισχύει και για κάθε παιδί/άτομο μεΑ άνω των 12 ετών.

Για τα εισοδήματα που ο ανωτέρω τύπος δίνει αρνητικό αποτέλεσμα, η μοριοδότηση είναι μηδενική. Στην περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενες υπερβαίνουν
τα οριζόμενα στην Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. εισοδηματικά κριτήρια, τότε δεν βαθμολογούνται σε κανένα κριτήριο και απορρίπτονται.
Η μοριοδότηση των ανωτέρω κριτηρίων παρουσιάζεται αναλυτικά και στον ακόλουθο πίνακα

Κριτήρια Επιλογής Ωφελούμενων

Αντί «συζύγων», ανάλογη εφαρμογή γίνεται και για άτομα που έχουν συνάψει Σύμφωνο Συμβίωσης και υπάγονται στις ρυθμίσεις του ν. 3719/2008 ή του ν. 4356/2015.

Βάσει των παραπάνω η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. προβαίνει στις κάτωθι ενέργειες:

 • Επεξεργασία στοιχείων των αιτήσεων με πληροφοριακό σύστημα, διασταύρωση και έλεγχο των σχετικών στοιχείων και δικαιολογητικών. Οι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις, γίνονται με χρήση των διεπαφών που παρέχονται από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
 • Βαθμολόγηση των ενδιαφερομένων ατόμων, σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ. 5 και κατάταξή τους με σειρά προτεραιότητας έναντι των υπολοίπων υποψηφιοτήτων.
 • Δημιουργία πινάκων στους οποίους θα περιέχονται τα επιλεγέντα άτομα με βάση την κατά προτεραιότητα μοριοδότησή τους και με σειρά κατάταξης ως εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Δράσης.
 • Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
 • Εξέταση τυχόν ενστάσεων που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά και σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στην πρόσκληση.
 • Οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων.

Μετά την επιλογή, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. χορηγεί «αξία τοποθέτησης» (voucher) σε κάθε ωφελούμενο. Η «αξία τοποθέτησης» είναι αυστηρά προσωπική και δεν εξαργυρώνεται, δε μεταβιβάζεται, ούτε πωλείται.

Ειδικά για τις ωφελούμενες μητέρες εργαζόμενες/αυτοαπασχολούμενες των Δομών Α1, Α2, Β1 και Β2 της παρούσας, που μετά την εφαρμογή των κριτηρίων μοριοδότησης παραμένουν επιλέξιμες πλην αποκλείονται της «αξίας τοποθέτησης» λόγω εξαντλήσεως του διαθέσιμου για τις υπόψη Δομές προϋπολογισμού της Δράσης, είναι δυνατό και εφόσον τούτο έχει δηλωθεί στη σχετική τους αίτηση, να συμπεριληφθούν στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Οικονομική Στήριξη Οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας», υπό τους όρους του Προγράμματος αυτού. Με την Πρόσκληση του άρθρου 18 της παρούσας δύναται να ρυθμίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.

Στην περίπτωση που ενώ υποβλήθηκε εμπρόθεσμα από τις αιτούσες φορολογική δήλωση έτους 2020, πλην όμως κατά τον χρόνο εφαρμογής των κριτηρίων του παρόντος άρθρου δεν έχει εκκαθαριστεί αυτή από την αρμόδια φορολογική αρχή, τότε είναι δυνατή η συμπερίληψη των αιτουσών αυτών στις ωφελούμενες της Δράσης, με την οριστικοποίηση της εκκαθάρισης, εφόσον υπάρχουν αδιάθετα voucher. Με την πρόσκληση του άρθρου 18 της
παρούσας καθορίζεται η χρονική διάρκεια της χρήσης της δυνατότητας αυτής.

Διαδικασία Τοποθέτησης

Ενέργειες ωφελούμενων:
α. Αφού λάβουν την «αξία τοποθέτησης» (voucher), οι ωφελούμενες απευθύνονται για την εγγραφή του τέκνου τους σε οποιαδήποτε Δομή της επιλογής τους.
β. Η εγγραφή γίνεται με την υπογραφή τυποποιημένης σύμβασης, μεταξύ της ωφελούμενης με τον Φορέα/ Δομή, στην οποία θα προσδιορίζονται ιδίως:

 • Οι προσφερόμενες υπηρεσίες, οι οποίες ξεκινούν την 1.9.2021 ή την 1η εργάσιμη κάθε μήνα, εφόσον η σύμβαση έχει υπογραφεί μέχρι και την ημερομηνία αυτή.
  Ενεργοποιήσεις δεν πραγματοποιούνται τους τελευταίους δύο (2) μήνες, Ιούνιο και Ιούλιο 2022.
 • Το ανώτατο κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών.
 • Οι υποχρεώσεις των ωφελούμενων.
 • Οι υποχρεώσεις του Φορέα, και ιδίως (i) για μη είσπραξη οποιασδήποτε πρόσθετης χρηματικής αμοιβής από τα ωφελούμενα άτομα, για τις υπηρεσίες που οι Φορείς/ Δομές είναι υποχρεωμένες να παρέχουν και τις οποίες καλύπτει η «αξία τοποθέτησης», συμφώνως προς τα άρθρα 3 και 6 της παρούσας και την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., και (ii) για την μη μετατροπή συστατικών στοιχείων των υπηρεσιών τους (ενδεικτικά αναφέρονται όροι όπως η χρονική διάρκεια λειτουργίας, το ωράριο λειτουργίας εβδομαδιαίως και ημερησίως, τυχόν μετακίνηση).
  γ. Η ωφελούμενη υπογράφει και το τυποποιημένο έντυπο, με το οποίο παρέχει στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. εξουσιοδότηση να διενεργεί τις πληρωμές προς το Φορέα για
  λογαριασμό της.

Υποχρεώσεις ωφελούμενων

α) Οι ωφελούμενες/οι οφείλουν να συμπληρώσουν τα απογραφικά δελτία στην ειδική εφαρμογή της Ε.Ε.Τ.Α.Α.Α.Ε., κατά την εγγραφή τους στο πρόγραμμα (Απογραφικό Δελτίο Εισόδου από την 1η ημέρα παροχής υπηρεσιών) και κατά την αποχώρησή τους από το πρόγραμμα (Απογραφικό Δελτίο Εξόδου από την τελευταία ημέρα παροχής υπηρεσιών), όποτε και αν αυτή συμβεί, με σκοπό τη συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων (microdata). Η συμμετοχή των ωφελούμενων στο Πρόγραμμα οριστικοποιείται μόνον με τη συμπλήρωση των Απογραφικών Δελτίων Εισόδου και Εξόδου.

β) Οι ωφελούμενες/οι υποχρεούνται, κατά την ημερήσια προσέλευση και αποχώρηση του τέκνου τους προς/ από την Δομή του Προγράμματος, να φέρουν το ειδικό έντυπο παρουσίας, το οποίο εκτυπώνεται μέσω της εφαρμογής της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Το εν λόγω έντυπο φέρει ειδικό κωδικό σε μορφή γραμμωτού κώδικα (barcode), ο οποίος θα σαρώνεται μέσω ειδικής εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας της Δομής, προκειμένου να καταχωρείται αυτόματα η παρουσία του τέκνου στο Πληροφοριακό Σύστημα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και με τον τρόπο αυτό να βεβαιώνεται η παροχή των υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας του τέκνου τους από τη Δομή κατά την αντίστοιχη ημέρα. Αναλυτικές οδηγίες για την εκτέλεση της παραπάνω διαδικασίας, καθώς και εναλλακτικοί τρόποι καταγραφής των παρουσιών (σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η εκτέλεσή της ανωτέρω διαδικασίας), παρέχονται στην Πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

γ) Οι ωφελούμενες δε δύνανται να αλλάζουν Φορέα/ Δομή, με τον οποίο είχαν υπογράψει σύμβαση για τη φιλοξενία/ απασχόληση του παιδιού τους χωρίς σπουδαίο λόγο (μετακόμιση, ασθένεια κ.ά). Σε περίπτωση συνδρομής σπουδαίου λόγου, αφού υποβληθεί σχετική
Υπεύθυνη Δήλωσή της ωφελούμενης προς τον φορέα, θα πρέπει να δηλώνεται η διακοπή της παροχής υπηρεσίας /διαγραφή από την ωφελούμενη, μέσω σχετικής λειτουργίας της εφαρμογής της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., όπως περιγράφεται στην Πρόσκληση Ενδιαφέροντος.

δ) Να κάνουν χρήση της αυτοματοποιημένης εφαρμογής της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. σχετικά με την παρακολούθηση
της δράσης.

Διαβάστε όλο το ΦΕΚ εδώ