Ετικέτες

Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ – Η ΕΕΤΑΑ ανακοίνωσε την κοινή υπουργική απόφαση στην οποία καθορίζονται τα κριτήρια υπαγωγής στο πρόγραμμα επιδότησης θέσεων σε βρεφονηπιακούς, παιδικούς σταθμούς και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) για το 2022-2023.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από σήμερα Τρίτη 2 Αυγούστου μέχρι την Παρασκευή 12 Αυγούστου.

Η δράση έχει παιδοκεντρικό χαρακτήρα και σκοπεί στην διασφάλιση της πρόσβασης των βρεφών, νηπίων και παιδιών και παιδιών και ατόμων με αναπηρία σε ποιοτικές υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας καθώς και ποιοτικές υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης.

«Ωφελούμενα», ορίζονται τα βρέφη, νήπια και παιδιά προσχολικής εκπαίδευσης καθώς και τα παιδιά σχολικής ηλικίας, έφηβοι και άτομα με αναπηρία, που εμπίπτουν στις κατηγορίες και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3.1. α-δ και επιλέγονται σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 8 προκειμένου να λάβουν «αξία τοποθέτησης» (voucher) στις κατηγορίες Δομών του άρθρου 5 της παρούσας [εφεξής ωφελούμενα παιδιά].

«Αιτών», ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος του ωφελούμενου παιδιού ή ατόμου με αναπηρία, που θα υποβάλει την αίτηση.

«Νόμιμος/η εκπρόσωπος», ορίζεται ο γονέας ή το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια των ωφελούμενου, ο ανάδοχος γονέας, ο επίτροπος ή ο συμπαραστάτης, ή το πρόσωπο που έχει τη φροντίδα ΑΜΕΑ (εφεξής νόμιμος εκπρόσωπος).

«Φορέας/Δομή», ορίζεται ο πάροχος θέσεων προσχολικής αγωγής και φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών ή και ατόμων με αναπηρία, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 5 της παρούσας.

«Αξία τοποθέτησης» (voucher), ορίζεται το αντίτιμο το οποίο καταβάλλεται στον Φορέα για παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας στη δομή/δομές του, για λογαριασμό του ωφελούμενου παιδιού ή και ατόμου με αναπηρία, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης του νόμιμου εκπροσώπου τους προς την ΕΕΤΑΑ, συμφώνως προς τα ανώτατα όρια τιμών, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας.

«Εκτελούντες την Επεξεργασία», όσον αφορά στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων, ορίζονται για λογαριασμό των από κοινού Υπευθύνων Επεξεργασίας Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η δράση στοχεύει στη διασφάλιση της ισότιμης και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβασης των βρεφών, νηπίων και παιδιών και ιδίως των βρεφών, νηπίων και παιδιών σε ανάγκη, σε ποιοτικές υπηρεσίες αγωγής και εκπαίδευσης στην προσχολική και σχολική ηλικία. Επιπρόσθετα, η δράση στοχεύει στην πρόσβαση παιδιών και ΑΜΕΑ σε υπηρεσίες εξωσχολικών δραστηριοτήτων απασχόλησης.

Επίσης, η δράση στοχεύει στη διασφάλιση της πρόσβασης στις ανωτέρω υπηρεσίες και για ωφελούμενα βρέφη, νήπια παιδιά και παιδιά και άτομα ΑΜΕΑ, που λόγω εισοδηματικών ή και άλλων κριτηρίων εκ-φεύγουν από το πλαίσιο εφαρμογής της πολιτικής Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τα παιδιά.

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί

α) η παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών βρεφικής ηλικίας και προσχολικής ηλικίας έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο, σε Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς αντίστοιχα,

β) η παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών βρεφικής και προσχολικής ηλικίας από 8 μηνών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση και παιδιών με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών, σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο,

γ) η παροχή θέσεων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών σχολικής ηλικίας από 5 έως 12 ετών και παιδιών της ίδιας ηλικίας με ελαφράς μορφής κινητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες, σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο,

δ) η παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών, εφήβων και ατόμων με κάθε είδους κινητική, νοητική, αναπτυξιακή ή αισθητηριακή αναπηρία, σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ.), όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Τα ανωτέρω όρια ηλικίας θα εναρμονίζονται με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

2. Η «αξία τοποθέτησης» (voucher)

α) καλύπτει όλες τις υπηρεσίες που οι Δομές των ανωτέρω σημείων (α) έως (δ) είναι υποχρεωμένες να παρέχουν κατ’ ελάχιστο, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την ίδρυση και λειτουργία τους, ήτοι το εκάστοτε ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που αφορά στην ίδρυση και λειτουργία Βρεφικών, Βρεφονηπιακών, Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικών Σταθμών, Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ.) λαμβάνοντας υπόψη και την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 4898/2018).

β) διατηρείται σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος υπό τις προϋποθέσεις εγγραφής σε Δομή και πιστοποίησης του φυσικού αντικειμένου, για το δηλωθέν διάστημα φοίτησης του ωφελούμενου παιδιού/ατόμου με αναπηρία.

γ) δύναται να ενεργοποιηθεί έως και την 2η Μαϊου 2023 για την εγγραφή στις κατηγορίες των δομών Βρεφικών, Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (περιλαμβανομένων και των Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας) και Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. ενώ για την εγγραφή στις κατηγορίες δομών Κ.Δ.Α.Π. έως την 1η Δεκεμβρίου 2022 Για όσες αξίες τοποθέτησης για Κ.Δ.Α.Π. δεν ενεργοποιηθούν εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η ΕΕΤΑΑ δύναται αναλόγως και του διαθέσιμου προϋπολογισμού της κατηγορίας φορέων/δομών της περίπτωσης αυτής να προβεί σε κατάλληλη διαδικασία εκ νέου απόδοσης αξιών τοποθέτησης με βάση τους πίνακες κατάταξης του άρθρου 8 της παρούσας. Ενεργοποίηση της δυνατότητας αυτής μπορεί να λάβει χώρα ως το αργότερο την 31.1.2023.

3. Η δράση υλοποιείται μέσα από ετήσιο κύκλο πρόσκλησης που αντιστοιχεί σε ένα σχολικό έτος, μέγιστης διάρκειας 11 μηνών, δηλαδή από την 1η Σεπτεμβρίου 2022 έως την 31η Ιουλίου του 2023, όση και η μέγιστη διάρκεια ισχύος της «αξίας τοποθέτησης» για τα ωφελούμενα παιδιά που θα επιλεγούν.

ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ

1. Η αίτηση υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του παιδιού ή ατόμου με αναπηρία που δύναται να ωφεληθεί της δράσης, που είναι:

– Γονέας παιδιού βρεφικής, προσχολικής, σχολικής ηλικίας, εφήβου και ατόμου με αναπηρία, σύμφωνα με τις περιπτώσεις που περιγράφονται στα σημεία α) έως δ) της παρ. 1 του άρθρου 3, της παρούσας.

– Άτομο, το οποίο έχει με δικαστική απόφαση την επιμέλεια του παιδιού ή και άτομο που βρίσκεται σε χηρεία.

– Άτομο, το οποίο έχει οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης ή ασκεί επιμέλεια του συμπαραστατούμενου με δικαστική απόφαση ή έχει τη φροντίδα του ατόμου με αναπηρία ή είναι ανάδοχος γονέας με ενεργή αναδοχή στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών.

ΔΟΜΕΣ – ΦΟΡΕΙΣ

1.Δομές παροχής υπηρεσιών φροντίδας, φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών ή/και ατόμων μεΑ, οι οποίες λειτουργούν νομίμως, δύνανται να είναι μόνο:

– Βρεφικοί, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί.

– Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας (Β.Ν.Σ.Ο.Φ).

– Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.).

– Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ.).

Ειδικότερα, για τις ανάγκες της παρούσας, οι Δομές διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

1. Τα κριτήρια επιλογής αφορούν:

α. Στο οικογενειακό εισόδημα: Δικαίωμα υποβολής συμμετοχής στο σύνολο των δομών/φορέων της δράσης για λήψη πλήρους αξίας τοποθέτησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 6, έχουν διά των νομίμων εκπροσώπων τους παιδιά οικογενειών, των οποίων το οικογενειακό ετήσιο εισόδημα φορολογικού έτους 2021 δεν υπερβαίνει το ποσό των 36.000 € κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:

– έως 27.000€ έως δύο (2) παιδιά.

– έως 30.000€ για τρία (3) παιδιά.

– έως 33.000€ για τέσσερα (4) παιδιά, και τις

– έως 36.000€ από πέντε (5) παιδιά και άνω.

β. για τους σκοπούς κάλυψης συμμετοχής στις δομές Α1, Α2, Β1 και Β2 για λήψη μειωμένης αξίας τοποθέτησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 6, έχουν διά των νόμιμων εκπροσώπων τους παιδιά οικογενειών των οποίων το οικογενειακό ετήσιο εισόδημα φορολογικού έτους 2021 δεν υπερβαίνει το ποσό των 42.000 € κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:

– έως 33.000 € έως δύο (2) παιδιά.

– έως 36.000 € για τρία (3) παιδιά.

– έως 39.000 € για τέσσερα (4) παιδιά, και τις

– έως 42.000 € από πέντε (5) παιδιά και άνω.

Στην πρόσκληση του άρθρου 18 της παρούσας εξειδικεύονται οι επιμέρους προϋποθέσεις επιλογής των εισοδηματικών κριτηρίων επιλογής ωφελουμένων.

2. Εξαιρείται του περιορισμού αναφορικά ως προς το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος, όπως αυτό προσδιορίζεται στην Πρόσκληση, ο/η νόμιμος/η εκπρόσωπος του εν δυνάμει ωφελούμενου παιδιού με σωματικές, πνευματικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες ή του ατόμου με αναπηρία, που υποβάλει αίτηση:

α) για τις κατηγορίες των θέσεων Β3 (Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας – ΒΝΣΟΦ) και Δ (ΚΔΑΠΑμεΑ) του άρθρου 5.

β) για τις κατηγορίες των θέσεων Α2 ή Γ (Παιδικός Σταθμός ή Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών), με την προϋπόθεση της προσκόμισης:

– Έγγραφης Υπεύθυνης Δήλωσης του νόμιμου εκπροσώπου του Φορέα/Δομής περί αποδοχής του παιδιού, και

– γνωμάτευσης ιατρού, ότι αυτό είναι ωφέλιμο για το παιδί και ότι έχει τη δυνατότητα ένταξης σε πλαίσιο λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού ή του Κ.Δ.Α.Π. τυπικής ανάπτυξης.

3. Επίσης, εξαιρούνται των περιορισμών αναφορικά ως προς το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος, όπως αυτό προσδιορίζεται στην Πρόσκληση, οι αιτούντες νόμιμοι εκπρόσωποι που ανήκουν στην κατηγορία ΑμεΑ (με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%), που αιτούνται για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς ή και παιδικούς σταθμούς (Κατηγορία θέσης Α1, Α2, Β1, Β2) και ΚΔΑΠ.

4. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα αφορούν στο οικογενειακό εισόδημα και την οικογενειακή και κοινωνική κατάσταση των αιτούντων, τα οποία είτε θα αντληθούν αυτόματα με διεπαφές από τα Πληροφοριακά Συστήματα του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είτε θα επισυνάπτονται (up load) κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, θα εξειδικεύονται με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ.

Λαμβάνεται υπόψη και υπολογίζεται το εισόδημα και των δύο (2) γονέων [μερών/συζύγων] ή του γονέα σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, καθώς και το εισόδημα των εξυπηρετούμενων ατόμων, εφόσον υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, θα προκύπτει από την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό του Σημείωμα) του Υπ. Οικονομικών του φορολογικού έτους 2021 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2021 – 31/12/2021).

Στο εισόδημα περιλαμβάνεται το δηλωθέν και τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά, όπως αυτά αποτυπώνονται στο πεδίο Δ.1. του Εκκαθαριστικού Σημειώματος. Η μη υποβολή φορολογικής δήλωσης των αιτουσών/αιτούντων καθώς και του ετέρου μέλους σε περίπτωση ξεχωριστής φορολογικής δήλωσης για το 2021, συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης.

2. Σύστημα μοριοδότησης.

Τα κριτήρια μοριοδότησης που θα ληφθούν υπόψη, αφορούν στο οικογενειακό εισόδημα και σε κριτήρια οικογενειακής και κοινωνικής κατάστασης και εφαρμόζονται για την επιλογή των ωφελούμενων, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής.

Τα κριτήρια μοριοδότησης για την επιλογή των ωφελούμενων θα ισχύσουν, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής. Για το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα, τα μόρια που θα δοθούν δίδονται υπολογίζονται βάσει του τύπου:

Το Ε, ισούται με το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα και των δύο συζύγων/μερών καθώς και   των εξυπηρετούμενων ατόμων εφόσον υπάρχουν (όπως αποτυπώνεται στο πεδίο Δ.1. ΕΚΚ.) καθώς και τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά και Π αντιστοιχεί στο ποσό των 500€ για κάθε παιδί, που εντάσσεται στα ηλικιακά όρια του άρθρου 5 της παρούσας (έως την ηλικία των 12 ετών). Η ανωτέρω τιμή του Π, δηλαδή των 500 €, ισχύει και για κάθε παιδί/άτομο με αναπηρία άνω των 12 ετών. Για τα εισοδήματα που ο ανωτέρω τύπος δίνει αρνητικό αποτέλεσμα, η μοριοδότηση είναι μηδενική.

Στην περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι αιτούντες υπερβαίνουν τα οριζόμενα στην Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ. Εισοδηματικά κριτήρια, τότε δεν βαθμολογούνται σε κανένα κριτήριο και απορρίπτονται.

Η μοριοδότηση των ανωτέρω κριτηρίων παρουσιάζεται αναλυτικά και στον ακόλουθο πίνακα:

Διαβάστε τη σχετική ΚΥΑ