Ετικέτες

Εγγραφές και επανεγγραφές σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς το Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης.

Ξεκινούν οι εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους δημοτικούς βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου.

?ΕΓΓΡΑΦΕΣ

?Στους Παιδικούς Σταθμούς γίνονται δεκτά παιδιά που έχουν συμπληρώσει τα 2,5 έτη στις 31-8-2022, δηλαδή έχουν γεννηθεί από 01-01-2019 έως 01-03-2020.

?Στους Βρεφικούς Σταθμούς γίνονται δεκτά παιδιά που έχουν συμπληρώσει τον 8ο  μήνα  στις 31-8-2022, δηλαδή έχουν γεννηθεί το αργότερα μέχρι 01/01/2022 έως και 2,5 ετών .

?Οι Αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται στους κατά τόπους Παιδικούς-Βρεφικούς Σταθμούς από Παρασκευή 20 Μαϊου 2022 έως και Τέταρτη 15 Ιουνίου 2021. Καθημερινά από 08:30 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

?ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΩΝ και ΒΡΕΦΩΝ

1) Αίτηση (χορηγείται από τον εκάστοτε Παιδικό Σταθμό)

2) Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης τέκνου ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. Ή ληξιαρχική πράξη σύμφωνου συμβίωσης

3) Βεβαίωση ιατρού για την καλή σωματική & πνευματική υγεία του παιδιού

4) Βεβαίωση εργασίας και των δύο γονέων.

5) Αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού ΔΕΗ ,ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ για πιστοποίηση Διεύθυνσης  κατοικίας

6) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα

7) Αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους ή αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος.

8)Υπεύθυνη Δήλωση για την οικογενειακή κατάσταση  των γονέων του παιδιού  για εκείνους που δεν υποβάλλουν Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος.

9) Για γονείς διαζευγμένους ή σε διάσταση να υπάρχει βεβαίωση από δικαστήριο ή δικηγόρο, όπου θα αναφέρεται ευκρινώς ποιος γονέας έχει την επιμέλεια του παιδιού

10) Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων εκτός των προηγουμένων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

11) ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σχολ. Έτους 2022-2023

Για τον προσδιορισμό της οικονομικής συμμετοχής λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα και των δύο γονέων –κηδεμόνων που αποκτήθηκε από 01-01-2021 έως και 31-12-2021.

Mapedu.gr - Πάτρα