Ετικέτες

Οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση των αιτήσεων ΕΣΠΑ 2019-2020. Το νέο πρόγραμμα Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2019-2020 δεν έχει μεγάλες απαιτήσεις προς τη συμπλήρωση των αιτήσεων.

Ωστόσο χρειάζεται προσοχή και σωστή ενημέρωση, παρακάτω σας παραθέτουμε τις οδηγίες για την σωστή συμπλήρωση της αίτησης προς αποφυγή λαθών ή παραλείψεων, κάτι που θα σήμαινε και απόρριψη της αίτησης.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη χρήση κωδικών TAXISNET αποκλειστικά της αιτούσας!

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ www.eetaa.gr ή στο paidikoi.eetaa.gr. Για την πρόσβαση στην εφαρμογή, απαιτείται πιστοποίηση των στοιχείων της αιτούσας, μέσω του συστήματος TAXIS της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Ως εκ τούτου, η αιτούσα θα πρέπει να γνωρίζει τους προσωπικούς της κωδικούς TAXISNET (Username, Password).

Η διαπίστευση θα γίνεται αποκλειστικά με τους κωδικούς TAXISNET της αιτούσας και όχι με τους κωδικούς του συζύγου/συντρόφου σύμφωνου συμβίωσης ή άλλου προσώπου.

Για τη συμπλήρωση της αίτησης η αιτούσα θα πρέπει να γνωρίζει τον προσωπικό της ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, τον ΑΦΜ και ΑΜΚΑ του συζύγου/συντρόφου (όπου απαιτείται) καθώς και τον ΑΜΚΑ των παιδιών, για τα οποία θα υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση.

Αίτηση από άνδρα γίνεται δεκτή μόνο στις περιπτώσεις που είναι:

α) χήρος ή

β) κάτοχος δικαστικής απόφασης επιμέλειας/συμπαράστασης παιδιού ή Ατόμου με Αναπηρία (ΑμεΑ)

Η αιτούσα αφού υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση, αποστέλλει στην ΕΕΤΑΑ, ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier):

α) την εκτύπωση της τελευταίας οριστικοποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής (μέσω της λειτουργίας της εφαρμογής «Εκτύπωση αίτησης»), με πρωτότυπη υπογραφή

β) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Παρακαλείστε να μη χρησιμοποιείτε συρραπτικά ή συνδετήρες στα δικαιολογητικά.

Στη συνέχεια δίνεται βήμα βήμα η διαδικασία για τη σωστή συμπλήρωση της αίτησης.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Είσοδος με διαπιστευτήρια TaxisNet (αποκλειστικά με τους κωδικούς TAXISNET της αιτούσας και όχι με τους κωδικούς του συζύγου/συντρόφου ή άλλου προσώπου)

 • Αιτούσα Γυναίκα
 • Αιτών Άνδρας (χήρος ή κάτοχος δικαστικής απόφασης επιμέλειας/συμπαράστασης παιδιού ή ΑμεΑ)

– Επιλέξτε τη μία από τις δύο επιλογές και συνεχίστε με την εισαγωγή κωδικών TAXISNET.

– Θα σας ζητηθεί να εξουσιοδοτήσετε τον εξυπηρετητή της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. να προσπελάσει τα στοιχεία σας που τηρούνται στην ΑΑΔΕ.

– Μετά την εξουσιοδότηση, συμπληρώνετε κάποια βασικά στοιχεία της αίτησης (ΑΜΚΑ αιτούσας)

– Στη συνέχεια μεταφέρεστε σε οθόνη που αφορά την αίτηση, αναλυτική περιγραφή της οποίας ακολουθεί παρακάτω.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Εφεξής όπου γίνεται αναφορά σε «αιτούσα»/ «μητέρα» νοούνται αντιστοίχως και:

α) άνδρες που βρίσκονται σε χηρεία

β) γυναίκες και άνδρες στις/ους οποίες-ους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια/συμπαράσταση παιδιού ή Ατόμου με Αναπηρία (ΑμεΑ)

 • Συμπληρώστε τα στοιχεία αιτούσας στην καρτέλα Α. ΑΙΤΟΥΣΑ
 • Συμπληρώστε τα στοιχεία παιδιού/παιδιών, για τα οποία υποβάλετε αίτηση, στην καρτέλα Β. ΠΑΙΔΙ/ΠΑΙΔΙΑ
 • Επιλογή «Προσωρινή Αποθήκευση»: Αποθηκεύστε όσο συχνά επιθυμείτε τα στοιχεία της αιτούσας και τα στοιχεία παιδιού/παιδιών
 • Μηνύματα σφαλμάτων: Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης υποχρεωτικών στοιχείων ή εσφαλμένης εισαγωγής εμφανίζονται μηνύματα σφαλμάτων. Φροντίστε να συμπληρώσετε σωστά την αίτηση ώστε αυτά να απαλειφτούν
 • Δείτε στην καρτέλα Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ -ΥΠΟΒΟΛΗ, τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητο να στείλετε στην ΕΕΤΑΑ
 • Όταν είστε έτοιμες για την οριστική υποβολή της αίτησης, μεταβείτε στην καρτέλα Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ –ΥΠΟΒΟΛΗ
 1. Επιλέξτε την επιλογή «Αποδοχή όρων της πρόσκλησης»
 2. Επιλέξτε την επιλογή «Οριστική υποβολή αίτησης»
 3. Οι επιλογές αυτές παραμένουν απενεργοποιημένες όσο στα στοιχεία της αίτησης (αιτούσας και παιδιού/παιδιών) υπάρχουν μηνύματα σφαλμάτων
 • Επιλογή «Εκτύπωση αίτησης»: Η επιλογή αυτή, ενεργοποιείται μόνο στην περίπτωση που έχετε υποβάλει την αίτηση («Οριστική υποβολή αίτησης»). Καμία άλλη εκτύπωση δεν γίνεται αποδεκτή (πχ. printscreen, εκτύπωση από τον φυλλομετρητή/browser, δείγμα αίτησης, αίτηση παλαιότερων ετών κ.λπ.)
 • Όταν υποβάλετε οριστικά την αίτηση, στείλτε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται μαζί με την εκτύπωση της τελευταίας οριστικοποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής υπογεγραμμένη, στην ΕΕΤΑΑ. Παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε συρραπτικά ή συνδετήρες στα δικαιολογητικά.
 • Διόρθωση στοιχείων αίτησης: Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε αλλαγές στα στοιχεία της αίτησης για περιορισμένο αριθμό διορθώσεων
 1. Επιλέξτε την επιλογή «Διόρθωση στοιχείων αίτησης»(περιορισμένος αριθμός)
 2. Διορθώστε τα στοιχεία που είναι λανθασμένα, και επαναλάβετε την διαδικασία οριστικοποίησης, εκτύπωσης και αποστολής.
 3. ΠΡΟΣΟΧΗ! Ηλεκτρονική αίτηση, που δεν είναι οριστικοποιημένη έως τη λήξη της προθεσμίας, εκλαμβάνεται ως μη υποβολή αίτησης, ανεξάρτητα από την ύπαρξη προηγούμενων οριστικοποιημένων αιτήσεων.
 • Παλιά, μη υποστηριζόμενα, λειτουργικά συστήματα (πχ Windows XP) ή παλιές εκδόσεις φυλλομετρητών (browsers) μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στην υποβολή της αίτησης. Φροντίστε να έχετε τελευταίες εκδόσεις φυλλομετρητών.
 • Σε οποιοδήποτε πρόβλημα, μπορείτε να στείλετε email στη διεύθυνση:2019enarmonisi@eetaa.gr

Α. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΑΤ)

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΤΟΥΣΕΣ απαιτείται Αποδεικτικό Στοιχείο Ταυτότητας (Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο)

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΟΥΣΑΣ (ΟΚ)

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΤΟΥΣΕΣ απαιτείται Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης:

 • η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού θα πρέπει να είναι εντός του τελευταίου εξαμήνου
 • σε περίπτωση που η αιτούσα είναι αλλοδαπή και η χώρα καταγωγής της δεν εκδίδει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τότε θα πρέπει να προσκομίσει οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο επίσημο έγγραφο, το οποίο να πιστοποιεί την οικογενειακή κατάσταση, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση – εντός του τελευταίου τριμήνου – ,εάν δεν είναι στην ελληνική γλώσσα. Στην περίπτωση που η χώρα καταγωγής της αιτούσας εκδίδει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε πέντε γλώσσες, της Ελληνικής συμπεριλαμβανομένης, δεν απαιτείται μετάφραση.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ (ΕΙ)

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΤΟΥΣΕΣ απαιτείται Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) φορολογικού έτους 2018(εισοδήματα από 1/1/2018 έως 31/12/2018).

 • ΠΡΟΣΟΧΗ! Απαιτείται πλήρης εκτύπωση της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου, όλων των τμημάτων χωρίς περικοπές (τμήμα Ε, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ-ΠΟΣΩΝ, Τμήμα Π), όπως εκτυπώνεται από την ΑΑΔΕ.
 • Οι έγγαμες και οι αιτούσες με σύμφωνο συμβίωσης, θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά τα εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικού έτους 2018 και των δύο μερών.
 • Στην περίπτωση διακοπής έγγαμης συμβίωσης απαιτείται το Έντυπο μεταβολών ατομικών στοιχείων της ΔΟΥ (Μ1)
 • Θα γίνει διασταύρωση των ποσών που δηλώνετε στην αίτηση με τα στοιχεία που διατηρεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), τόσο για την αιτούσα όσο και για τον σύζυγο/σύντροφο με σύμφωνο συμβίωσης (ΜΣΣ)
 • ΠΡΟΣΟΧΗ! Συμπληρώνετε πρώτα τα Εισοδήματα της αιτούσας και στη συνέχεια τα Εισοδήματα του ετέρου μέλους (συζύγου/συντρόφου με σύμφωνο συμβίωσης)

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΙΤΟΥΣΑΣ (ΑΠ)

Συμπληρώνετε υποχρεωτικά μία κατηγορία και μία υποκατηγορίατης αντίστοιχης κατηγορίας.

 • Κατηγορίες:
 1. Μισθωτή (Πλήρης Αορίστου Χρόνου, Πλήρης Ορισμένου Χρόνου, Μερική Αορίστου ή Ορισμένου Χρόνου, Περιστασιακή, Άλλες μορφές)
 2. Αυτοαπασχολούμενες εκτός πρωτογενούς τομέα (Ατομική Επιχείρηση, Συμμετοχή σε εταιρεία)
 3. Αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα (δεν έχει υποκατηγορίες)
 4. Άνεργη (ΟΑΕΔ, Ειδικού Ταμείου)

Β. ΠΑΙΔΙ/ ΠΑΙΔΙΑ

Συμπληρώνετε ξεχωριστά για κάθε ένα παιδί, για το οποίο γίνεται η αίτηση, τα στοιχεία του.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΣΠ)

 • Ο αριθμός των παιδιών, για τα οποία υποβάλετε αίτηση, πρέπει να συμφωνεί με τον αριθμό που δηλώσατε στην ενότητα ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, στο πεδίο «Συνολικός αριθμός παιδιών της αιτούσας για τα οποία υποβάλλεται η αίτηση»
 • Τα στοιχεία του παιδιού πρέπει να περιλαμβάνονται στο/στα Πιστοποιητικό/-ά Οικογενειακής Κατάστασης της αιτούσας ή στη Ληξιαρχική πράξη γέννησης παιδιού, όπου αυτό απαιτείται (Ανύπαντρη μητέρα, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης της)
 • Αιτούσα που διαμένει σε δήμο στον οποίο εφαρμόζεται η δίχρονη προσχολική εκπαίδευση («Ορισμός δήμων εφαρμογής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019-2020», ΦΕΚ Β 623/26.2.2019), δεν δύναται να υποβάλει αίτηση για παιδί που εντάσσεται στην προσχολική εκπαίδευση.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΟΜΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Σημειώνεται ότι η επιλογή των δομών είναι προαιρετική. Βάσει της ΚΥΑ 57382/30.05.2019 (ΦΕΚ/Β/2119/6.6.2019) η διαδικασία της σύζευξης είναι ενδεικτική και δεν παράγει δεσμευτικά αποτελέσματα τόσο για τον Φορέα/Δομή όσο και την ωφελούμενη/κάτοχο «Αξίας Τοποθέτησης» (Voucher).

Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΤΟΥΣΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ απαιτείται:

 • Εκτύπωση της τελευταίας υποβληθείσας ηλεκτρονικής αίτησης, η οποία υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986. Η αιτούσα οφείλει να υπογράψει την ανωτέρα εκτυπωμένη αίτηση (πρωτότυπη υπογραφή)
 • Αποδεικτικό Στοιχείο Ταυτότητας(Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο)
 • Εκτύπωση στοιχείων ΑΜΚΑ
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
 • Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου(εκκαθαριστικό σημείωμα) φορολογικού έτους 2018(εισοδήματα 2018).

Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά αναφέρονται σε κάθε ενότητα, κατά περίπτωση.

Δ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ

Έλαβα γνώση της υπ. Αρ. Πρωτ. 6451/07.6.2019 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α.Α.Ε., της οποίας τους όρους αποδέχομαι και ενημερώθηκα για τα απορρέοντα από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, καθώς και το άρθρο 54Α του ν.4314/2014 σχετικά με τα δικαιώματά μου στην ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, περιορισμού επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία, εναντίωσης περιλαμβανομένης και αυτής στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Διαβάστε επίσης : ΕΣΠΑ 2019-2020 | Αιτήσεις για Παιδικούς Σταθμούς και ΚΔΑΠ

Mapedu.gr - Πάτρα