Ετικέτες

Είσαι μανούλα ή μπαμπάς και θέλεις να συμπληρώσεις σωστά την αίτηση για τα Voucher του ΕΣΠΑ 2020-2021; Μην αγχώνεσαι στο άρθρο που ακολουθεί εξηγούμε όσο καλύτερα μπορούμε τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που θα χρειαστείς.

Για να πάρεις το voucher η αίτηση γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά!

Πρόκειται για το ΕΣΠΑ σχ. χρονιά 2020-2021 που ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου 2020 και λήγει την 31 Ιουλίου 2021. Έχει διάρκεια 11 μήνες, όσο και η μέγιστη διάρκεια ισχύος της «αξίας τοποθέτησης» (voucher) για τις ωφελούμενες, που θα επιλεγούν.

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης γίνεται στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ www.eetaa.gr ή στο paidikoi.eetaa.gr («Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων»).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για το ΕΣΠΑ 2020-2021 έχουν:

α) οι εργαζόμενες στην Ελλάδα. Που είναι μισθωτές πλήρους ή μερικής απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή αυτοαπασχολούμενες ή εργόσημο ή άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης

ΚΑΙ

β) οι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο.

Αν είσαι πατέρας μπορείς να κάνεις αίτηση μόνο αν:  

 1. είσαι χήρος, οπότε χρειάζεσαι ληξιαρχική πράξη θανάτου της συζύγου (εφόσον δεν αναγράφεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)
   
 2. υπάρχει δικαστική απόφαση για την επιμέλεια παιδιών ή ΑΜΕΑ, οπότε είναι απαραίτητη η δικαστική απόφαση επιμέλειας/συμπαράστασης παιδιών ή ΑΜΕΑ

Προσοχή: Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης στην παρούσα Πρόσκληση, οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ.

Καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού) και των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α., οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση μόνο για τις κατηγορίες των θέσεων Β3 και Δ του Άρθρου 3 της παρούσας.

Πως γίνεται η αίτηση

Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή γίνεται με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ), με τους κωδικούς taxisnet, αποκλειστικά της αιτούσας. Δεν γίνεται είσοδος με τους κωδικούς του/της συζύγου/συντρόφου με σύμφωνο συμβίωσης ή άλλου προσώπου.
Ως εκ τούτου, η αιτούσα θα πρέπει να γνωρίζει τους προσωπικούς της κωδικούς για το TaxisNet (username, password).

Στην περίπτωση που η αιτούσα είναι έγγαμη ή με σύμφωνο συμβίωσης, απαιτείται και η συναίνεση του συζύγου/συντρόφου για τη χρήση οικονομικών του στοιχείων στον υπολογισμό του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος.

Η συναίνεσή του γίνεται μέσω της ίδιας εφαρμογής «Ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων» με τη χρήση των δικών του κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (κωδικοί taxisnet).

Προσοχή δεν γίνονται αποδεκτές και δεν εξετάζονται αιτήσεις που αποστέλλονται με mail ή ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα τα αντλήσει η Ε.Ε.Τ.Α.Α. από πληροφοριακά συστήματα (Μητρώο Πολιτών, Α.Α.Δ.Ε., ΕΡΓΑΝΗ, Ο.Α.Ε.Δ., Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. κ.λπ.) της Δημόσιας Διοίκησης.

Προσοχή: Στην περίπτωση που η άντληση στοιχείων των δικαιολογητικών μέσω των διεπαφών δεν καταστεί δυνατή

π.χ. λόγω μη ταυτοποίησης ή στην περίπτωση διαφωνίας με τα επιστρεφόμενα στοιχεία, η αιτούσα υποβάλλει μέσω της εφαρμογής τα αντίστοιχα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, με τη διαδικασία της επισύναψης αρχείου pdf (upload).

Σε αυτήν την περίπτωση, λοιπόν, μπορεί να χρειαστεί να επισυνάψεις:

Για την πιστοποίηση της οικογενειακής κατάστασης

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία της Πρόσκλησης.
   
 2. αν είσαι ανύπαντρη μητέρα και το παιδί δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, απαιτείται η υποβολή της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του παιδιού
   
 3. αν είσαι χήρα, και η χηρεία δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απαιτείται και η υποβολή της ληξιαρχικής πράξης θανάτου του συζύγου.
   
 4. αν είσαι διαζευγμένη, και η διάζευξη δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή στο έντυπο μεταβολών ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ. (Μ1), απαιτείται το αντίγραφο δικαστικής απόφασης για τη λύση του γάμου.
   
 5. αν είσαι σε διάσταση, απαιτείται το έντυπο μεταβολών ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ. (Μ1).
   
 6. αν είσαι ανάδοχη μητέρα, απαιτείται και αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο της Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου.
   
 7. αν δεν έχεις την επιμέλεια του παιδιού σου, την αίτηση την υποβάλει το άτομο στο οποίο έχει παραχωρηθεί η επιμέλεια με δικαστική απόφαση και απαιτείται η υποβολή του σχετικού δικαιολογητικού.
   
 8. αν έχεις υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης (Αντί «συζύγων»), απαιτείται η υποβολή του.
   
 9. αν είσαι αλλοδαπή και η χώρα καταγωγής σου δεν εκδίδει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Τότε χρειάζεσαι οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο επίσημο έγγραφο που να πιστοποιεί την οικογενειακή σου κατάσταση. Θα πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση εντός του τελευταίου τριμήνου, αν δεν είναι στην ελληνική γλώσσα. 
   
 10. αν είσαι αλλοδαπή τρίτων χωρών, εκτός Ε.Ε., απαιτείται άδεια διαμονής σε ισχύ, και σε περίπτωση λήξης της, αντίγραφο της αίτησης ανανέωσής της.
   
 11. αν είσαι πολίτης της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών και υποβάλεις δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας, απαιτείται επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα από την εκάστοτε αρμόδια αρχή.

Για το εκκαθαριστικό της εφορίας

Εκκαθαριστικό Σημείωμα για το φορολογικό έτος 2019 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2019 έως 31/12/2019)

Επισημαίνεται ότι, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι ενδιαφερόμενες, που έχουν συνολικό οικογενειακό δηλωθέν ετήσιο εισόδημα που δεν υπερβαίνει το ποσό των 36.000€.

Συγκεκριμένα τα εισοδηματικά όρια έχουν ως εξής:

 • 27.000€ έως δύο (2) παιδιά,
 • 30.000€ για τρία (3) παιδιά,
 • 33.000€ για τέσσερα (4) παιδιά, και τις
 • 36.000€ από πέντε (5) παιδιά και άνω

Εκκαθαριστικό σημείωμα οποιουδήποτε άλλου έτους δεν είναι αποδεκτό και συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης.

Αλλά! σε περίπτωση που έχει υποβληθεί η φορολογική δήλωση για το έτος 2019, και δεν έχει πραγματοποιηθεί η εκκαθάρισή της από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) /taxisnet.

Τότε και μόνο τότε θα πρέπει να υποβάλεις το εκκαθαριστικό σημείωμα του έτους 2018 με την υποχρέωση, προκειμένου να ενταχθείς στο πρόγραμμα, να υποβάλεις το εκκαθαριστικό σημείωμα του έτους 2019 έως την 1η Σεπτεμβρίου 2020.

Για την επιτάχυνση της εκκαθάρισης θα πρέπει να υποβάλεις σχετικό αίτημα στην Α.Α.Δ.Ε. για να εκκαθαριστεί η δήλωσή της λόγω συμμετοχής σου στο πρόγραμμα.

Δικαιολογητικά ανεργίας

 1. δελτίο ανεργίας Ο.Α.Ε.Δ. σε ισχύ με ημερομηνία έκδοσης εντός τελευταίου τριμήνου ή αποδεικτικό ανανέωσης του δελτίου ανεργίας ή Βεβαίωση Χρόνου Ανεργίας του ΟΑΕΔ ή Βεβαίωση Επιδοτούμενης Ανεργίας, όπως εκτυπώνονται από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ με χρήση του προσωπικού κλειδάριθμου.
   
 2. και ανήκεις σε Ειδικό Ταμείο για το οποίο δε χορηγείται κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ, χρειάζεται βεβαίωση πιστοποίησης κατάστασης ανεργίας από τον αντίστοιχο φορέα με ημερομηνία έκδοσης μετά την ημερομηνία πρόσκλησης για το voucher.

Άτομα με Αναπηρία

Για τη μανούλα που:

 • ανήκει στην ομάδα των ΑΜΕΑ (με ποσοστό 35% και άνω) ή
 • έχει σύζυγο / σύντροφο συμφώνου συμβίωσης ΑΜΕΑ (με ποσοστό 67% και άνω) ή 
 • έχει παιδί ΑΜΕΑ (με ποσοστό 35% και άνω) 

πρέπει να στείλει το αντίγραφο πιστοποίησης της αναπηρίας σε ισχύ της δικής της ή του συζύγου/συντρόφου συμφώνου συμβίωσης ή του παιδιού αντίστοιχα από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) με τη χρονική διάρκεια ισχύος και το ποσοστό αναπηρίας.

ή Απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Νομαρχίας, Περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που έχει εκδοθεί πριν την 1/9/2011 με ισχύ επ’ αόριστον

ή αντίγραφο της αίτησης προς το ΚΕ.Π.Α. για νέα γνωμάτευση ή αίτηση επανεξέτασης στην αρμόδια Επιτροπή, στην περίπτωση που η γνωμάτευση έληξε.

Δικαιολογητικά απασχόλησης

Για τις μανούλες που εργάζονται η εργασιακή σχέση αποδεικνύεται ως εξής:

Αν είσαι μισθωτή

 1. με πλήρη απασχόληση αορίστου ή ορισμένου χρόνου  τη βεβαίωση εργοδότη με σφραγίδα και υπογραφή που να αναγράφει το είδος απασχόλησης (πλήρης αορίστου χρόνου ή πλήρης ορισμένου χρόνου) με ημερομηνία μετά την ημερομηνία πρόσκλησης για το voucher ΚΑΙ αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης (με υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, εάν υπάρχουν μεταβολές στα στοιχεία της εταιρείας / εργοδότη)  
   
 2. με μερική απασχόληση αορίστου ή ορισμένου χρόνου τη βεβαίωση εργοδότη με σφραγίδα και υπογραφή που να αναγράφει το είδος απασχόλησης (μερική αορίστου ή ορισμένου χρόνου) με ημερομηνία μετά την ημερομηνία πρόσκλησης για το voucher ΚΑΙ αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης (με βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου, εάν υπάρχουν μεταβολές στα στοιχεία της εταιρείας / εργοδότη)  
   
 3. με περιστασιακή απασχόληση με εργόσημο τη βεβαίωση εργοδότη με σφραγίδα και υπογραφή που να αναγράφει το είδος απασχόλησης (περιστασιακή απασχόληση με εργόσημο) με ημερομηνία μετά την ημερομηνία πρόσκλησης για το voucher ΚΑΙ  αντίγραφο εργοσήμου με απόδειξη τραπεζικής κατάθεσης εντός των τελευταίων 12 μηνών που να αποδεικνύει εργασία για 2 μήνες τουλάχιστον
   
 4. με περιστασιακή απασχόληση με ένσημα τη βεβαίωση εργοδότη με σφραγίδα και υπογραφή που να αναγράφει το είδος απασχόλησης (περιστασιακή απασχόληση με ένσημα) με ημερομηνία μετά την ημερομηνία πρόσκλησης για το voucher ΚΑΙ σε περίπτωση αυτασφάλισης 50 ένσημα εντός των τελευταίων 12 μηνών
 5. για άλλες μορφές απασχόλησης   
  α) για Τίτλους κτήσης το αντίγραφο σύμβασης με έναν τουλάχιστον από τους εργοδότες ΚΑΙ αντίγραφο δήλωσης-βεβαίωσης Απογραφής στο Ενιαίο Μητρώο ΕΦΚΑ  β) για Δελτίο παροχής υπηρεσιών χρειάζεται αντίγραφο σύμβασης με έναν τουλάχιστον από τους εργοδότες ΚΑΙ απογραφικό δελτίο από το Ενιαίο Μητρώο ΕΦΚΑ 

  γ) για τις/τους εργάτριες/τες γης (ασφαλισμένοι Ε.Φ.Κ.Α. – Ο.Γ.Α.), τη βεβαίωση εργοδότη ΚΑΙ βεβαίωση του Ε.Φ.Κ.Α. (τ. Ο.Γ.Α.), του τελευταίου τριμήνου που να αποδεικνύεται εργασία τουλάχιστον 2 μηνών.

Αν είσαι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενούς τομέα

 1. σε ατομική επιχείρηση, το αντίγραφο δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος στη ΔΟΥ ΚΑΙ βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είσαι άμεσα ασφαλισμένη (ακόμη και αν υπάρχει οφειλή εισφορών) ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή εισφορών ή πρόσφατη ειδοποίηση ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή εισφορών ΚΑΙ υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 ότι δε θα σταματήσεις να υπάγεσαι στον ασφαλιστικό φορέα ή δε θα διακόψεις την άσκηση του επιτηδεύματος
   
 2. σε εταιρεία Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή ΙΚΕ ή ΕΠΕ ή Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, χρειάζεσαι το αρχικό καταστατικό και σε περίπτωση που υπάρχουν μεταβολές την τελευταία τροποποίησή του ΚΑΙ πιστοποιητικό περί μη λύσης (ΓΕΜΗ) ΚΑΙ υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 ότι δε θα διακόψεις την άσκηση του επιτηδεύματος ΚΑΙ βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ότι είσαι άμεσα ασφαλισμένη ή πρόσφατη ειδοποίηση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ή υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της εταιρίας ΙΚΕ περί άσκησης εργασίας σε περίπτωση εταίρου ΙΚΕ.
   
 3. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση Α.Ε. δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα έμμισθα μέλη (Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος).

Αν είσαι αυτοαπασχολούμενη  στον πρωτογενή τομέα.   

Χρειάζεται βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είσαι άμεσα ασφαλισμένη ακόμη και αν οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές ή πρόσφατη ειδοποίηση του ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

Διαδικασία επιλογής –Αποτελέσματα

Προσωρινά αποτελέσματα

Τα προσωρινά αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr, «Προσωρινά Αποτελέσματα»), στις 12/8/2020.

Ενστάσεις

Μπορούν να υποβληθούν ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στην εφαρμογή της Ε.Ε.Τ.Α.Α. («Ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων», βάσει του «Εντύπου της Ένστασης», με την επισύναψη όλων των συμπληρωματικών δικαιολογητικών σε αρχείο pdf, από τις 13/8 – 17/8/2020 και μέχρι τις 23:59.

Στην ένσταση θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ο λόγος για τον οποίο αυτό υποβάλλεται και να συνοδεύεται από το/τα απαιτούμενο/α δικαιολογητικό/α σε μορφή pdf.

Ενστάσεις ασαφείς ή υποβολή δικαιολογητικών χωρίς έντυπο ηλεκτρονικής ένστασης, που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο χωρίς την προαναφερόμενη διαδικασία ή μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, απορρίπτονται και δεν θα γίνονται αποδεκτές. Όλες οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων (Ε.Ε.Ε.).

Οριστικά αποτελέσματα

Θα μπορείς να δεις το οριστικό αποτέλεσμα της αίτησής σου στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.: (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr, «Οριστικά αποτελέσματα»), στις 20/8/2020.

Οι αιτούσες θα θεωρείται ότι έλαβαν γνώση αυτών, με μόνη την ανάρτηση των σχετικών πινάκων εκ μέρους της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Μετά την τελική επιλογή, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. χορηγεί «αξία τοποθέτησης» (voucher) σε κάθε ωφελούμενη.

Η ωφελούμενη οφείλει να γνωρίζει, με την παρούσα, ότι η «αξία τοποθέτησης» είναι αυστηρά προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται, δεν πωλείται, δεν εξαργυρώνεται.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η παραβίαση των προαναφερόμενων, η αξία τοποθέτησης ακυρώνεται και η κάτοχος της παύει να είναι ωφελούμενη του προγράμματος.

Αν ωφελούμενη που θα λάβει voucher και δεν θα μπορέσει να το ενεργοποιήσει, λόγω έλλειψης θέσης στη συγκεκριμένη κατηγορία δομής που ανήκει ηλικιακά το παιδί. Μπορεί να το ενεργοποιήσει για πρώτη φορά σε άλλη κατηγορία της ίδιας κατηγορίας δομής (από Α1, Β1 σε Α2, Β2, αντίστοιχα) αντίστοιχα. Στην περίπτωση αυτή, αναπροσαρμόζεται αντιστοίχως η αξία του voucher.

Αν θέλεις μπορείς να διαβάσεις την Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ

Εδώ θα βρεις αναλυτικά τις Οδηγίες Συμπλήρωσης της Ηλεκτρονικής Αίτησης Συμμετοχής

Ψάχνεις για παιδικό σταθμό; Σου έχουμε πολύ ωραίες προτάσεις και μπορείς να τις δεις εδώ στην πλατφόρμα του www.mapedu.gr

Αν έχεις παιδάκι ηλικίας από 5 ετών μέχρι 12 ετών, τότε σίγουρα σε ενδιαφέρει ένα Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης. Εκεί μέσω ΕΣΠΑ έχεις Δωρεάν δραστηριότητες για το παιδί σου. Μπορείς να βρεις Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) στην καινοτόμα πλατφόρμα του www.mapedu.gr.